Република Србија
О П Ш Т И Н А   М А Л И   З В О Р Н И К
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-852/1
Датум:28.09.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава  брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину куће са окућницом на селу („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 01/21), члана 69. Статута општине Мали Зворник („ Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 21/18 и 4/21) и  члана 3. Правилника о условима за доделу бесповратних  средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 04/21), Општинско веће општине Мали Зворник,  расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ

I

 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет јавног позива је додела бесповратних средстава брачним паровима, односно ванбрачнм партнерима ( у даљем тексту: Учесници конкурса),  са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, до 50 ари, брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник који немају стамбени простор у власништву/сувласништву и избор брачних парова, односно ванбрачних партнера којима ће бити додељена средства за куповину кућа са окућницом, на територији општине Мали Зворник.

Брачним паром (оба брачна друга) / ванбрачним партнером (оба ванбрачна партнера), сматра се заједница живота жене и мушкарца који је склопљен у складу са законом којим се регулишу породични односи (Породични закон).

Кућу са окућницом, чини стамбени објекат који је усељив или стамбени објекат који није усељив али је погодан за адаптацију и реконструкцију, стамбени објекат који је у изградњи (незавршен), као и земљиште које се налази на истој катастарској парцели, као и земљиште издвојено од исте катастарске парцеле а које се налази у истој катастарској општини, а које заједно са стамбеним објектом не прелази 50 ари, које се налазе на територији општине Мали Зворник.

Село је основни облик територијалне, социјалне и економске организације становништва које се бави претежно пољопривредном.

У циљу поправљања демографске структуре становништва, ове мере превасходно ће се примењивати у следећим насељеним местима: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Сакар, Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Цулине, Читлук и Велика Река.

Укупна средства која се додељују по овом јавном позиву износе 2.000.000,00 динара.

Учесници јавног позива могу да аплицирају само једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

II

ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Циљеви јавног позива усмерени су на:

            – подстицање развоја руралних средина;
            – оживљавање и подмлађивање села кроз долазак деце и повећање наталитета;
            -иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.

III

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Учесници јавног позива могу бити брачни парови који морају да испуњавају следеће услове:           

  1. да су држављани Републике Србије и да немају двојно држављанство;
  2. да један од супружника/ванбрачних партнера није старији од 45 година живота у моменту подношења пријаве на Конкурс
  3. да један супружник има најмање 3 године непрекидно пријављено пребивалиште на територији општине Мали Зворник;
  4. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана;
  5. супружници који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исти нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Јавног позива;
  6. чланови породичног домаћинства који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту (родитељи малолетне деце, односно пунолетна деца) нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Конкурса ;
  7. супружници/ванбрачни партнери који нису сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника са потенцијалним продавцем непокретности.
  8. да грађевинска вредност предметне непокретности не прелази износ од 4.000.000,00 динара.

Услови из претходног става морају бити кумулативно испуњени.

Брачни парови – учесници Јавног позива могу аплицирати само са једном пријавом.

Непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину мора бити безбедна и условна за становање.

Утврђивање испуњености услова из тачке III Јавног позива, осим услова који се односи на безбедност и условност за становање непокретности, спроводи Комисија за доделу бесповратних средстава.

Утврђивање испуњености услова да је непокретност коју Учесници конкурса предлажу за куповину безбедна и условна за становање обавља правно лице (привредно друштво или предузетник) које располаже стручним кадровским капацитетима, односно инжењерима одговарајуће струке.

 Вештак је дужан да Комисији за доделу бесповратних средстава  достави извештај о стању непокретности утврђеном приликом обиласка непокретности коју су Учесници конкурса предложили за куповину.

Уколико ангажовано стручно лице након обиласка непокретности коју су Учесници конкурса предложили за куповину, утврди да предметна непокретност није безбедна и /или условна за становање, таква пријава ће бити одбијена.

IV

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на Конкурс ( образац пријаве се може добити у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs),  потребно је доставити следећу обавезну документацију:

1) фотокопију личних карата брачног пара/ванбрачних партнера, пунолетне деце и извод из МК рођених за малолетну децу;

2) оверене фотокопије диплома о стеченом образовању;

3) доказ о држављанству Републике Србије (у трајању од најмање 3 године) и оверена Изјава да немају двојно држављанство;

4) доказ о брачној заједници ( извод из МКВ брачног пара не старији од месец дана) / оверена изјава о постојању ванбрачне заједнице;

5) оверену изјаву брачног пара/ванбрачних партнера за себе и њихову малолетну децу и оверену изјаву њихове пунолетне деце да не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година, како на територији  Републике Србије тако и на територији других држава ( изјава се може преузети у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs);

6) потврду из Министарства финансија РС – Пореске управе да није било преноса власништва или сувласништва имовине на име брачног пара и чланова њиховог породичног домаћинства из тачке 5. овог члана;

7) потврду издату од стране надлежне Локалне пореске администрације о непоседовању непокретности у месту пребивалишта брачног пара и чланова породичног домаћинства;

8) лист непокретности издат од стране РГЗ – Службе за Катастар непокретности за непокретност коју предлажу за куповину;

9) оверену  изјаву потенцијалног продавца да је прихватио услове Јавног позива и да је сагласан са истим;

10) оверену изјаву потенцијалног продавца да је власник/сувласник куће и окућнице, да је сагласан да исте отуђи у корист подносиоца пријаве, да као власник наведених непокретности тврди да предметне непокретности нису у спору или под теретом (под хипотеком и да непокретност није предмет оставинског поступка који је у току), као и да су уписане у Катастру непокретности, односно да је поступак озакоњења окончан, и  да ће примопредају предметних непокретности извршити након уплате новчаних средстава на његов текући рачун, а у складу са претходно сачињеним одговарајућим уговорима закљученим између општине Мали Зворник, продавца и купца, и уговора закљученог између купца и продавца.

11) потврде о пријави пребивалишта за супружнике/ванбрачне партнере на територији општине Мали Зворник;

12) оверену изјаву брачних парова/ванбрачних партнера да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 20 година од дана потписивања Уговора (изјава се може преузети у Општинској управи општине Мали Зворник – на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs);

13) Изјава у којој се учесници конкурса опредељују да ли ће сами прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих.

Документација поднета на Конкурс се не враћа.

Потврде, уверења и изводи надлежних органа  из става 1. овог члана морају бити издати након расписивања Конкурса.

Напомена: Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18- аутент. тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  Наведене доказе учесници конкурса могу доставити уз пријаву и сами а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да учесници конкурса попуне изјаву којом се опредељују за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то учесници конкурса учинити сами. Наведену изјаву је могуће преузети на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Документа која се сматрају јавним исправама су:Уверење о држављанству Републике Србије, потврда о пријави пребивалишта за супружнике/ванбрачне партнере, Извод из МКР, Извод из МКВ, потврда од ЛПА о непоседовању непокретности у месту пребивалишта брачног пара и чланова породичног домаћинства.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа (тачка 13 главе IV).

V

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ УЧЕСНИКА КОНКУРСА

1) за сваког учесника јавног позива који има мастер академске студије, специјалистичке студије или докторат – 20 бодова

2) за сваког учесника који има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова – 15 бодова

3) за сваког учесника Јавног позива који има вишу школу или основне студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ- 10 бодова

4) број чланова породичног домаћинства: за сваког члана породичног домаћинства – 10 бодова

Максималан број бодова који се по овом основу може остварити износи – 50 бодова

5) број малолетне деце у породичном домаћинству: за свако малолетно дете у породичном домаћинству – 5 бодова

Максималан број бодова који се по овом основу може остварити износи – 15 бодова.

У ситуацији када два или више Учесника конкурса имају исти број бодова, рангирање тих Учесника конкурса ће се вршити применом следећих резервних критеријума и то према наведеном редоследу:

  1. број деце Учесника конкурса и то тако што ће предност имати Учесници конкурса који имају већи број деце;
  1. редослед пријема пријаве и документације у општинску управу и то тако што ће предност имати Учесници конкурса који су раније поднели пријаву и документацију на Конкурс.

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима у року од  30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Документација се предаје у затвореним ковертама на писарници Општинске управе општине Мали Зворник лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Општина  Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, са назнаком  “Конкурс  за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем  на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу“.

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је  28.10.2021. године.

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним  Правилником о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет јавног позива.

Комисија није у обавези да тражи додатну документацију или информације од Учесника конкурса или надлежних органа, као ни да се обраћа надлежним органима, већ оцену и разматрање поднетих пријава Комисија врши искључиво на основу документације коју су Учесници конкурса поднели до истека рока  предвиђеног у тексту конкурса.

Комисија не враћа примљену документацију већ се она чува у архиви Општинске управе општине Мали Зворник. Предлог листе Учесника конкурса о додели бесповратних средстава сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Мали Зворник за куповину сеоских кућа са окућницом.

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на Конкурс сачини Предлог листе  учесника  конкурса којима се додељују средства и достави га Општинском већу  општине Мали Зворник.

Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће општине Мали Зворник на предлог Комисије.

Одлука о додели средстава објављује се на огласној табли и на интернет страници општине Мали Зворник.

За све потребне информације можете се обратити  у Општинској управи општине Мали Зворник,  канцеларију број 10, код  Весне Илић, или на телефон 015/472-035.

Председник општине и Општинског већа
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив

Образац пријаве

Изјава брачног пара да купује кућу са окућницом за себе

Изјава ЗУП