Комисија за реализацију мера енергетске санације расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину.

Предмет финансирања обухвата набавку и уградњу соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем. Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до и једнако 6 kW и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 5 из Јавног позива.

Текст Јавног позива

Одлука о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела

Прилог 1-Пријавни образац

Прилог 2-Листа привредних субјеката

Прилог 3-Изјава

Прилог 4-Критеријуми за избор пројеката

Прилог 5-Општи услови за прикључење и брошура

Прилог 6-Брошура за домаћинства

Прилог 7-Копија рачуна са обележеном одобреном снагом

Прилог 8-Mодел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

Прилог 9-Изјава о сагласности власника