Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Број: 06- 2074/1
Датум: 23.11.2020. године

Општинска управа, на основу члана 17. Закона о младима („Службени Гласник РС“ бр.50/2011) и члана 4. став 3. Одлуке о оснивању Савета за младе Општине Мали Зворник („Службени лист Општине Мали Зворник“ бр.16/20), упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор чланова Савета за младе Општине Мали Зворник

I

Позивају се председник Општине, председник Скупштине општине, одборничка група, месна заједница, удружење грађана, омладинске организације и удружења, школе и друге јавне службе да дају предлоге за избор чланова Савета за младе Општине Мали Зворник (у даљем тексту:Савет за младе).

II

За кандидата за члана Савета за младе може бити предложено лице са навршених најмање 15 година из реда грађана, стручњака, представника удружења, представника школа и других јавних служби. Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине у складу са Одлуком о оснивању савета за младе Општине Мали Зворник („Службени лист Општине Мали Зворник“ бр.16/20), при томе водећи рачуна о старосној стуктури (најмање половину изабраних чланова Савета морају чинити млади узраста од 15 до 30 година), равноправности полова и заступљености припадника националних мањина у национално мешовитим срединама.

III

Уз предлог за кандидата за члана Савета за младе обавезно се доставља:
1. Биографија кандидата,
2. Потписана изјава кандидата у којој наводи активности којим би афирмисао позитивну улогу и значај младих у локалној заједници.

IV

Рок за подношење пријава траје 10 дана и рачуна се од дана објављивљивања позива на интернет страници општине Мали Зворник.

V

Пријаве слати у затвореној коверти, Комисији за избор, именовања и друштвена признања, са назнаком „За избор члана Савета за младе општине Мали Зворник“, на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра бр.38, 15318 Мали Зворник или предати непосредно на писатници Општинске управе Мали Зворник.

Заменик начелника ОУ
Милица Живановић, с.р.