Мали Зворник, 07.07.2020. године

На основу члана 14. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Правилник), број: 06-516/7 – од 07.07.2020. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији – Потпројекат 8 и са Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЈУП) и општине Мали Зворник (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 8 (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 07.07.2020. године, расписује  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину  4 сеоске кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја 

 

 I.  Предмет јавног позива 

Предмет Јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја за лица која имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине (у даљем тексту: помоћ).

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи је бесповратна и одобрава се у максималном износу до 11.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије, док се пакет помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: пакет помоћи) одобрава у максималном износу до 1.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће из става 3. овог дела Јавног позива.

Сеоска кућа за коју се подноси Пријава за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: пријава) на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Јавни позив), не мора се налазити на територији Општине већ се може налазити у било којој јединици локалне самоуправе на територији Републике Србије. 

 

II.Корисници 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи могу да остваре избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: 

– избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалном или неформалном или угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права

– без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији,

а све према утврђеним критеријумима угрожености од стране УНХЦР-а.

Помоћ може да оствари избеглица и чланови његовог породичног домаћинства који имају боравиште/пребивалиште на територији Општине под условима, мерилима и у поступку који су утврђени овим правилником.

 

III. Услови за избор корисника 

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи (у даљем тексту: подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. избеглички статус, и то:

–   да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

–   да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

 (НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Града;

3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

4. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

5. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

6. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

7. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

8. да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

9. да сеоска кућа са којом подносилац пријаве конкурише за доделу помоћи, испуњава кумулативно следеће услове:

1) да је уписана у катастру непокретности на име продавца,

2) да је уписана у катастру непокретности као:

–   непокретност која је преузета из земљишних књига или

–   непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

–   непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је изадата употребна дозвола или

–   непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката,

  3) да је уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

–  уписано право стварне службености,

– забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта,

– друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

– забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да је иста у поступку легализације/озакоњења, да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња и да се поступак легализације/озакоњења заврши најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука), (НАПОМЕНА: Наведена забележба не сматра се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив. У складу са условима предвиђеним овим правилником, иста мора бити избрисана до доношења Одлуке.),

– забележбу забране отуђења, која се у складу са чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број 83/2018) по службеној дужности уписује за све објекте који су у поступку озакоњења, под условом да је предметна сеоска кућа у поступку легализације/озакоњења, да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња и да се поступак легализације/озакоњења заврши најкасније до доношења Одлуке (НАПОМЕНА: Наведена забележба не сматра се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив. У складу са условима предвиђеним овим правилником, иста мора бити избрисана до доношења Одлуке.),

4) да испуњава основне услове за живот и становање,

5) да је вредност предметне сеоске куће, односно купопродајна цена, у границама вредности које су одређене чланом 3. овог правилника, и то:

– у случају када подносилац пријаве не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене сеоске куће са којом конкурише на Јавни позив, вредност предметне сеоске куће не сме прећи износ од 9.500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије;

– уколико подносилац пријаве учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене сеоске куће са којом конкурише на Јавни позив, вредност предметне сеоске куће не сме прећи износ од 14.250 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије,

6) да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са власником (продавцем) сеоске куће.

           

IV. Мерила за избор корисника 

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3. Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6. Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7. Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.

Приликом бодовања пријава по тачки 7. овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

–          ако постоји делимична радна способност – 10 бодова

–          ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

–     за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

–     за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

–     за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија за избор корисника приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

9. Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.

Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог дела Јавног позива.

Уколико се подносилац пријаве и чланови његоговог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.

10. Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство. 

Уколико два или више подносиоца пријаве на Јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на Јавни позив који:

1)                  има већи број малолетне деце;

2)                  има већи број чланова породичног домаћинства;

3)                  има трудну жену у породичном домаћинству;

4)                  дуже борави на подручју Општине;

5)                  има мање приходе по члану породичног домаћинства. 

 

V. Потребна документација

Уз пријаву на Јавни позив, која се подноси Општини, подносилац пријаве доставља за себе и чланове свог породичног домаћинства следеће доказе:

1. Попуњен и потписан образац пријаве;

2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);

3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом);

4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;*

5. Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању пребивалишта/боравишта за подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, не старије од 30 дана, са подацима на којој адреси и од ког датума је пријављено пребивалиште;*

6. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом); *

7. Уверење Одељења за локалну пореску администрацију Општине о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица;*

8. Изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбене потребе; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, као и да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне сеоске куће. Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије за избор корисника;

9. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства: –  за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника; –  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;

10. Доказ о приходима:

–       Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је незапослен и да нема приходе;

–       Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан/чланови његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;

–   Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе, или у случају да подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије – изјава оверена код надлежног органa да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;

11. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 године – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 10. овог става (докази о приходима);

12. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

13. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

14. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – лекарски налаз не старији од годину дана;

15. За једнородитељску породицу прилаже се:

–  потврда о смрти брачног друга;

–  решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

–  извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

–  пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

16. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

17. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);

18. Оверену изјаву власника сеоске куће са којом подносилац пријаве конкурише на Јавни позив, да је заинтересован да исту отуђи у корист подносиоца пријаве.

19. Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана, у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта на којем се иста налази;

20. У случају да је сеоска кућа уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се иста налази дозвољена индивидуална стамбена градња – важећу информацију о локацији;

21. Уколико се ради о сеоској кући која је у моменту подношења пријаве на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен ;

22. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;

23. Фотокопију личне карте власника (продавца) предметне сеоске куће (очитана лична карта уколико је у питању лична карта са чипом).

Докази из става 1. овог дела Јавног позива подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела Јавног позива, Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке. 

НАПОМЕНА: Доказе из става 1. тач. 4), 5), 6) и 7) прибавља Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: врши увид у евиденцију Комесаријата о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства евидентирани као избеглице; прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; врши увид у електронску базу Катастра непокретности Републичког геодетског завода, и прибавља податке o  имовном стању  за подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; прибавља уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; прибавља уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог дела, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог дела, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношење правилне и законите одлуке. 

 

VI. Подношење пријава 

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине, најкасније у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана јавног оглашавања. 

Документација се доставља писарници Општинске управе општине Мали Зворник или путем поште на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I 38 , 15318 Мали Зворник са напоменом „За Јавни позив – РСП, Потпројекат 8 – сеоске куће.” 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је од 08.јула.2020 до 21.августа 2020. године.  

 

VII. Поступак за одлучивање 

Подносиоци пријава који испуњавају услове наведене у Јавном позиву подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата.

Уколико се утврди да је подносилац пријаве сам или заједно са члановима свог породичног домаћинства који су наведени у пријави или неко од чланова домаћинства наведен у пријави, отуђио непокретност чиме је остварена укупна добит у вредности већој од 12.000 евра, Комисија за избор корисника решењем одбија предметну пријаву јер не испуњава услов предвиђен тачком 5) дела III. Jавног позива.

За доказивање условности за живот и становање предметне сеоске куће, као и вредности, опис и стручно мишљење даје стручна служба Општине на прописаном обрасцу – листи за процену сеоских кућа. Попуњену листу за процену сеоских кућа стручна служба Општине доставља Комисији за избор корисника. На основу података из листе за процену сеоских кућа стручна служба Општине израђује за изабране кориснике спецификацију грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја.

Уколико подносилац пријаве или члан, односно чланови породичног домаћинства премине до доношења Одлуке, исти неће бити разматрани, нити бодовани. У случају да премине подносилац пријаве Комисија за избор корисника разматра остале чланове без обзира да ли имају статус избеглице. Уколико до доношења Одлуке подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства Комисија за избор корисника исте разматра и бодује.

Подносиоци пријава су у обавези да Комисију за избор корисника обавесте о свим променама које од момента подношења пријаве до доношења Одлуке наступе у њиховом породичном домаћинству или у вези са непокретношћу са којом конкуришу на Јавни позив.

Подносиоци пријава који на Јавни позив конкуришу са сеоском кућом која је у поступку легализације/озакоњења, у обавези су да се (сами или преко продавца сеоске куће), након подношења пријаве на Јавни позив, код органа надлежног за послове легализације, односно озакоњења према месту налажења непокретности, информишу о стању предмета, могућности легализације/озакоњења објекта, доказима које је неопходно прибавити и доставити ради легализације/озакоњења предметне сеоске куће, и о оквирном року у коме ће поступак бити спроведен, како би били у могућности да Комисији за избор корисника благовремено, до доношења Одлуке, доставе доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен. Подносиоци пријава у обавези су да о наведеним чињеницама обавесте Комисију за избор корисника.

Комисија за избор корисника ће благовремено обавестити подносиоце пријава који конкуришу на Јавни позив са сеоским кућама које су у поступку легализације/озакоњења, о крајњем року за доставу доказа о легализацији/озакоњењу објекта. 

Приликом доношења Одлуке, Комисија за избор корисника узима у обзир онај број чланова домаћинства који је подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико подносилац пријаве, до доношења Одлуке, достави доказе да су он или неко од чланова његовог породичног домаћинства који су наведени у пријави, након подношења пријаве на Јавни позив оболели од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија за избор корисника наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и на основу листе за процену сеоских кућа, Комисија за избор корисника доноси Одлуку.

Комисија за избор корисника објављујe Одлуку на огласној табли Општинске управе и месних заједница и на интернет презентацији општине Мали Зворник www.malizvornik.rs и Комесаријата и исту доставља лицима на која се односи.

Обавештење о томе где се објављује Одлука, објављује се путем средстава јавног информисања која покривају територију Општине.

 

Република Србија
Општина Мали Зворник
Број:06-516/8
Дана: 07.07.2020.године
Мали Зворник                                                          Председник комисије
                                                                               Славица Симеуновић