Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава заинтересована лица:

  • да се за коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу може дати пољопривредно земљиште у државној својини у површини која је примерена делатности којом се баве и то:
  • образовним установама – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe највише до 100 хектара;
  • високообразовним установама – факултети и научни институти чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција највише до 1.000 хектара;

 

  • да се за коришћење без плаћања накнаде у циљу пошумљавања може дати пољопривредно земљиште у државној својини правним лицима у државној својини која су регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2024. годину  до 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
  • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде;
  • За коришћење без плаћања накнаде за пољопривредну производњу – Изјава, дата под кривичном и материјалном одговорношћу одговорног лица подносиоца, са планом активности за сваку катастарску парцелу (или део парцеле) која је предмет захтева са наведеном површином, којом се потврђује да се активности врше у складу са делатношћу којом се бави (образовна, научно – истраживачка, социјална).

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Мали Зворник за 2024. годину, на адресу: Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник, ул.Краља Петра Првог, бр. 38. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Бранко Радић, телефон: 015/7-195-193, email:branko.radic@malizvornik.ls.gov.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Мали Зворник, Улица Краља Петра Првог, бр.38, први спрат, канцеларија 19.

Председник
Комисије за израду годишњег програма

Драган Крстић, с.р.

Јавни позив