Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за спровођење поступка за
остваривање права на финансијску помоћ
за вантелесну оплодњу
Број: 06-35
Датум: 14.01.2021. године
Мали Зворник

На основу члана 5. став 1. и 2. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 13/18 и 20/18), Комисија за спровођење поступка за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

I

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу брачним / ванбрачним паровима, из буџета општине Мали Зворник за 2021. годину који имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник.

II

Укупна расположива средства за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији општине Мали Зворник у 2021. години износе 1.000.000,00 динара.
Висина финансијске помоћи износи до 350.000,00 динара по брачном / ванбрачном пару и исплаћује се у једнократном износу, према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

III

Општи циљ програма је пружање финансијске помоћи брачним/ванбрачним паровима у лечењу стерилитета и вантелесној оплодњи.
Право учешћа на јавном позиву за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу могу да остваре брачни / ванбрачни парови, за услуге коју пружају овлашћене здравствене установе и то за два покушаја вантелесне оплодње.

IV

Основни критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:
1. да брачни / ванбрачни парови имају држављанство Републике Србије;
2. да брачни / ванбрачни парови имају пребивалиште на територији Општине Мали Зворник у последњих годину дана пре подношења захтева;
3. да брачни / ванбрачни парови остварују право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање;
4. да брачни / ванбрачни парови испуњава здравствене критеријуме које је прописала републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију,
5. да жена у моменту подношења захтева није навршила 48 годинa живота;
6. да је брачни / ванбрачни пар претходно искористио право на три покушаја вантелесне оплодње који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања
Критеријуми из става 1. тачке 6. овог члана не односе се на жену која је у моменту подношења захтева навршила 42 године живота.

V

Документација која је потребна за пријаву на Јавни позив за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу:

-захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу ( образац захтева се може добити у Општинској управи Општине Мали Зворник -на писарници или преузети са сајта www.malizvornik.rs.
1. очитане личне карате брачног / ванбрачног пара,
2. извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава од стране два сведока да брачни / ванбрачни пар остварује заједницу живота у складу са законом којим се уређују породични односи (у случају ванбрачне заједнице),
3. уверење о држављанству Републике Србије брачног/ ванбрачног пара,
4. доказ о пребивалишту брачног / ванбрачног пара (Уверење из ПС Мали Зворник)
5. потврда да остварују право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање (очитане здравствене књижице брачног / ванбрачног пара),
6. изјава под материјалном и кривичном одговорношћу да брачни / ванбрачни пар нема потомство, или да ако има једно или више деце у моменту подношења захтева поднесе медицинску документацију да природним путем не може остварити ново потомство,
7. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање филијале за Мачвански округ Шабац да је брачни / ванбрачни пар имао три покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а ако је жена навршила 42 године живота, овај доказ није потребно подносити.
8. профактура Здравствене установе која ће спровести поступак вантелесне оплодње, о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње,
9. потврда Комисије за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења – Здравствена установа Општа болница Ваљево да брачни/ванбрачни пар испуњава критеријуме прописане од стране Републичке стручне комисије Министарства здравља за лечење поступцима биомедицинским потпомогнутог оплођења.

Комисија задржава право да тражи и друге релевантне доказе који су од утицаја за утврђивање чињеничног стања.
Сва горе наведена документа морају бити прибављена, односно датирати из времена објављивања Јавног позива.

VI

Комисија ће у року од 30 дана од дана приспеле пријаве размотрити пристигле захтеве, прегледати доказе и медицинску документацију приложену уз захтев и обавити консултативне и саветодавне разговоре са паровима.
Након тога Комисија даје своје стручно мишљење и упућује предлог одлуке Општинском већу општине Мали Зворник на коначно одлучивање и утврђивање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.
Општинско веће општине Мали Зворник у року од 15 дана од дана достављања предлога одлуке Комисије доноси одлуку о утврђивању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, а према редоследу приспећа захтева и испуњености услова из овог Правилника, након чега се закључује уговор између корисника средстава, здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње и општине Мали Зворник.
Уговором се ближе уређују права и обавезе уговорних страна.
Одобрена средства се на основу закљученог уговора преносе на текући рачун здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње.

VII

Уколико пар, односно корисник финансијске помоћи за вантелесну оплодњу коме су одобрена средства у међувремену одустане од поступка вантелесне оплодње, иста ће бити употребљена за поступак вантелесне оплодње другог пара којем је одлуком Општинског већа признато право на накнаду трошкова вантелесне оплодње, по редоследу подношења захтева.

VIII

Корисник финансијске помоћи за вантелесну оплодњу и здравствена установа којој ће бити уплаћена средства су дужни да додељена средства користе искључиво за намену за која су им додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник финансијске помоћи за вантелесну оплодњу дужан да достави Општинској управи општине Мали Зворник, Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности – Служби буџета, у року од 30 дана од дана завршетка поступка вантелесне оплодње.
Уколико корисник финансијске помоћи не достави извештај са рачунима здравствене установе у предвиђеном року, а постоје валидни докази да је здравствена установа кориснику средстава доставила неопходну документацију, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог се покреће поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за затезну камату.
Корисник средстава, односно Здравстена установа дужни су да изврше повраћај неутрошених средстава, у противном против истих ће се покренути поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну камату.

IX

Јавни позив ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на интернет страници општине Мали Зворник.

Пријаве на Јавни позив доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Комисија за спровођење поступка за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, улица Краља Петра I бр. 38, или у шалтер сали Општинске управе општине Мали Зворник, у затвореној коверти са назнаком адресе и броја телефона.

Јавни позив ће бити отворен до утрошка расположивих буџетских средстава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

X

Одлука о утврђивању права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу ће бити објављена на огласној табли Општинске управе Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38 и на сајту општине Мали Зворник.
Све потребне информације се могу добити на телефон: 062/88-91-984

Контакт особа: Биљана Спасеновић, дипл. правник

Комисија за за спровођење поступка за
остваривање права на финансијску помоћ
за вантелесну оплодњу
Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.

Јавни позив

Образац захтева