Република Србија
Општина Мали Зворник
Оштинско веће
Број: 06- 1465
Дана: 22.10.2021. године
Мали Зворник

Општинско веће општине Мали Зворник на основу овлашћења из члана 69. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21) a у складу са Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Мали Зворник за 2021. годину, на седници Општинског већа одржаној дана 22.10.2021. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СЕДИШТА ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

 1.

Позивају се родитељи са територије општине Мали Зворник који имају децу узраста до 5 (пет) година, да поднесу захтев за доделу бесплатних седишта за бебе/децу за путничка возила.

2.

Критеријуми за доделу аутоседишта су следећа: 

– Пребивалиште једног родитеља на територији општине Мали Зворник;

– Датум рођења детета да је после 22.10.2016. године;

– Не могу учествовати родитељи за доделу аутоседишта за дете, на чије име су у претходној подели од стране општине бесплатно добили аутоседиште;

– Родитељи могу конкурисати само за једно аутоседиште, осим родитеља близанаца који могу конкурисати и за два аутоседишта. 

3.

Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:

– Попуњен Пријавни формулар;

– Oчитана лична карта;

– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

4.

 

Средства за реализацију Јавног позива опредељена су у буџету општине Мали Зворник.

Јавни позив биће објављен на огласној табли општине Мали Зворник и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник (www.malizvornik.rs).

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Образац пријаве се може преузети на писарници општине Мали Зворник сваког радног дана  у времену од 07:00 -15:00 часова, а биће објављен и на званичној интернет страници општине (www.malizvornik.rs).

Пријаве се могу доставити поштом на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, са назнаком „За доделу аутоседишта за децу“ или на писарници општине Мали Зворник.

5.

У случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву.

6.

Све информације можете добити на број телефона 015/7195 188.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.

Образац пријаве