Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за преглед и оцену
поднетих захтева за суфинансирање
мера енергетске транзиције
Број: 06-1239/1
Датум: 15.09.2021. године
Мали Зворник

На основу Одлуке Комисијe за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мера енергетске транзиције број 06- 1239 од 15.09.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник “ број 03/21, 04/21) и број 06-1220 од 13.09.2021. године, Комисијe за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 15.09.2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

На основу Одлуке о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције за 2021. годину (у даљем тексту Одлука), а у складу са чланом 7. Одлуке, расписује се Јавни позив ради избора грађана (домаћинстава) којима ће бити одобрена бесповратна средства за енергетску санацију стамбених објеката. Мере енергетске транзиције у домаћинствима предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији Општине Мали Зворник. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем претходно спроведеног јавног конкурса за привредне субјекте.

Циљ спровођења мера енергетске транзиције је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Мали Зворник. 

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор грађана (домаћинстава) за реализацију  активности на спровођењу мера енергетске ефикасности у складу са чланом 5. Одлуке.

Укупно расположива средства подстицаја општине Мали Зворник и министарства рударства и енергетике за реализацију Одлуке износе 14.000.000 динара.

Под породичним стамбеним објектом, у смислу овог Јавног позива, подразумевају се: стамбени објекти са једним власником, стамбени објекти са више стамбених јединица (посебних делова),  двојни стамбени објекти са различитим власницима и објекти у низу.

Следеће мере ће бити суфинансиране у оквиру овог јавног позива:

Мера 1. Постављање термичке изолације спољних зидова, крова и таваница на породичним стамбеним објектима не подразумева посебан дизајн фасада и радове на појединачним етажама стамбених објеката.           

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика:

 • минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације
 • Боја спољашњег омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном   локалном архитектуром, избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита.

Укупна планирана средства које општина Мали Зворник заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 6.000.000,00  динара.

Максимални износ учешћа Општине који ће се доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру одредиће се као мањи износ од:

 • максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и:
 • 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.

Средства подстицаја за термичку изолацију неће се одобравати за појединачне етаже стамбених објеката.            

Уколико стамбени објекат има два или више власника, пријаву подноси један од власника уз писмену сагласност осталих власника. Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти.

Мера 2. Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима.

Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте, али морају да задовоље следеће минималне услове:

 • Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U – коефицијент прелаза топлоте):
 • U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата
 • U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

Укупна планирана средства које општина Мали Зворник заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 4.000.000,00  динара.

Максимални износ учешћа Општине који ће се доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру одредиће се као мањи износ од:

(1)   максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и:

(2)   50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом.

 Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену столарије.

              Мера 3. Набавка и инсталацију котлова или етажних пећи на дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета за породичне стамбене објекте

Средства ће се одобравати за набавку котла и етажне пећи која као енергент користи искључиво дрвни пелет, брикет, сечку, пиролизу дрвета. Средства се неће одобравати за опрему која није у систему етажног или централног грејања.

Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет,) износи 85%.

Укупна планирана средства које општина Мали Зворник заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 2.000.000,00  динара.

Општина Мали Зворник ће доделити средства подстицаја крајњем кориснику за ову меру до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом за набавку и уградњу котлова или грејача на биомасу за породичне куће;

Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом (неће се одобравати средства за набавку комбинованих уређаја који као енергент користе и чврсто гориво и пелет).

Мера 4. Набавка и уградња топлотних пумпи за породичне стамбене објекте.

Суфинансираће се набавка топлотних пумпи ваздух-вода, геотермалних топлотних пумпи и хибридних топлотних пумпи.

Укупна планирана средства које општина Мали Зворник заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 1.000.000,00  динара.

Општина Мали Зворник ће доделити средства подстицаја крајњем кориснику за ову меру, до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом за набавку и уградњу толотне пумпе.

Прихватљива цена топлотне пумпе је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом.

Мера 5. Набавка и инсталације соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на породичним стамбеним објектима

Средства ће се одобравати за набавку и инсталацију соларних колектора за грејање и производњу електричне енергије.

Под породичним стамбеним објектом, у смислу овог Правилника, подразумевају се: стамбени објекти са једним власником, стамбени објекти са више стамбених јединица (посебних делова),  двојни стамбени објекти са различитим власницима и објекти у низу. 

Укупна планирана средства које општина Мали Зворник заједно са средствима министарства додељује за ову меру су 1.000.000,00  динара.

Максимални износ учешћа Општине који ће се доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру одредиће се као мањи износ од:

(1)  максимална укупна средства подстицаја за ову меру са ПДВ-ом, односно 50% укупног пријављеног износа са ПДВом за ову меру, шта год је од ова два износа мање, и:

(2)  50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом. 

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ (НА ПРИМЕР: ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ СЕ МОЖЕ ОПРЕДЕЛИТИ ЗА СКУПЉЕ ПРОЗОРЕ С ТИМ ДА РАЗЛИКУ У ЦЕНИ СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ)!

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДНУ МЕРУ. 

ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ ПРОПИСАНИ  СУ У ЧЛАНУ 4. ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ (ПРИЛОГ 3).

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани грађани који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске транзиције и овим Јавним позивом.

Подносилац пријаве – грађанин (домаћинство) може конкурисати за реализацију једне  мере из одељка I. Јавног позива.

 

III ПРИХВАТЉИВИ И НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

Прихватљиви  инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом.

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из буџета општине Мали Зворник су:

 • покривање трошкова који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови
 • покривање трошкова у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене)
 • набавку опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
 • друге трошкове који нису у складу са мерама енергетске транзиције.

 

 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства (грађани) који испуњавају следеће услове:

 • да је подносилац пријаве власник породичне куће на територији општине Мали Зворник;
 • да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:

         1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи;

         2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;

         3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или

         4) решење о озакоњењу;

         5) доказ да су започели поступак легализације.

 • да редовно измирује обавезе по основу јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају:

 • власници посебних делова стамбено-пословних објеката који не служе за становање;
 • власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине за сличне активности и иста оправдали;
 • власници стамбених објеката који су у претходне две године  после достављања Решења о додели  бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Неопходна документација коју доставља подносилац пријаве обухвата:

 • Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (један оригинал и две копије),
 • Попуњен образац овог јавног позива, који се односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта (Прилог 2);
 • Фотокопију личне карте или очитану личну карту подносиоца захтева;
 • Поседовање једног од следећих доказа за стамбени објекат:

         1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи;

         2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;

         3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или

         4) решење о озакоњењу;

         5) доказ да су започели поступак легализације.

 • Потврду о измиреним доспелим обавезама по основу пореза на имовину;
 • Доказ о измиреним доспелим обавезама за извршене комуналне услуге;
 • Извод из листа непокретности не старији од шест месеци (фотокопија);
 • Фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један месец из текуће године;
 • Предмер и предрачун/ профактуру за радове, добра и услуге издату од привредног субјекта са листе (Прилог 2) коју је објавила општина Мали Зворник, а коју грађанин изабере са листе;
 • Потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања;
 • Изјава о кућној заједници.

Општина ће обезбедити прибављање следећих информација по службеној дужности уз потписану сагласност крајњег корисника (Прилог 4):

 1. Потврду о измиреним доспелим обавезама по основу пореза на имовину
 2. Извод из листа непокретности не старији од шест месеци (фотокопија).

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Мали Зворник, www.malizvornik.rs  и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Прилог 1 – Пријавни образац,
 • Прилог 2 :
 1. Листа фирми/привредних субјеката коју је објавила општина Мали Зворник са које грађани бирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве Предмер и предрачун/ профактуру за радове, добра и услуге,
 2. Образац о стању грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта,
 • Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске транзиције,
 • Прилог 4 – Изјава (Образац 1 и 2).

                            

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом. Пријава написана руком неће се сматрати важећом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала) или препоручено поштом на адресу:

Општина Мали Зворник 

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе општине Mали Зворник / Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције 

ул. Краља Петра I бр. 38, 15318 Мали Зворник

 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања јавног позива, односно до 06.10.2021. године.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 015/719-51-88, локал 131. 

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: aleksandra.zekic@malizvornik.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Мали Зворник, линк: www.malizvornik.rs

 

VIII НЕУРЕДНА ПРИЈАВА 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка V. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

 

IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ГРАЂАНА (ДОМАЋИНСТАВА) 

Оцењивање и рангирање грађана (домаћинстава) врши се применом критеријума из члана 30. Правилника, а врши га Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције (у даљем тексту Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Конкурса, утврђује прелиминарну листу изабраних грађана у року који не може бити дужи од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Прелиминарну листу изабраних грађана Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Учесници конкурса (грађани) имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу изабраних грађана (домаћинстава) учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних грађана као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу прелиминарне ранг листе, Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави, Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.

О спроведеном поступку Комисија води записник, сачињава и доноси Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције.

Комисија доноси Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске транзиције Комисија објављује на огласној табли општине Мали Зворник и званичној интернет страници општине.

           На Одлуку о додели бесповратних средстава грађанима за суфинансирање мера енергетске транзиције може се поднети приговор Општинском већу у року од осам дана од дана објављивања. Одлука Општинског већа је коначна. 

      На основу Одлуке о  додели бесповратних средстава грађанима за спровођење  мера енергетске транзиције, Председник општине сваком грађанину са коначне листе издаје Решење о додели бесповратних средстава за спровођење мера енергетске транзиције.     

 

  X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

Корисник бесповратних средстава након добијања решења набавља добра и услуге од привредног субјекта чију је профактуру/предрачун приложио у пријави на конкурс.

Уколико из неког разлога корисник не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог субјекта са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

Крајњи корисници средстава – грађани (домаћинства) дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Корисник бесповратних средстава (домаћинство) дужно је да предвиђене активности  заврши најкасније до 15.12. 2021. године.

Корисник бесповратних средстава (домаћинство) дужно је да привредном субјекту исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној комисији.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од максималних износа субвенције (максималног износа учешћа ЈЛС).

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предмером и предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, општина неће уплатити средства додељена јавним позивом.

 

                                                                                                               Председник комисије
 Александра Ракић, с.р.

Јавни позив за домаћинства

Одлука са листом привредних субјеката за спровођење мера енергетске транзиције

ПРИЛОГ 1-Пријавни формулар

Прилог 2-Образац стања грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта

ПРИЛОГ 3-Правилник о спровођењу мера енергетске транзиције

ПРИЛОГ 4-Образац 1 и образац 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВЕ