На основу Одлуке Комисије за реализацију мера енергетске санације о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима и стамбеним заједницама, број: 06-951/1 од 10.06.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, број 06-951 од 01.06.2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације, коју је именовала Скупштина општине Мали Зворник, дана 10.06.2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

У циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 (у даљем тексту: Правилник), расписује се јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације предвиђене Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице на територији општине Мали Зворник. Домаћинства и стамбене заједнице које остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима и стамбеним заједницама на територији општине Мали Зворник.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је избор привредних субјеката за реализацију активности на реализацији следећих  мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за породичне куће и станове.

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за стамбене зграде.

4) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће.

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

5) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

7) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

8) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 • Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

      – U≤ 1,5 W/метру квадратном K за прозоре и балконска врата

      – U ≤ 1,6 W/метру квадратном K за спољна врата

 • Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на  Јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавним позивом.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на Јавном позиву имају привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и који испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

IV  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава коју на Јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

 • опште податке о привредном субјекту;
 • податке о законском заступнику;
 • профил привредног субјекта;
 • ценовни преглед роба и услуга;

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Мали Зворник, www.malizvornik.ls.gov.rs или лично у просторијама Општинске управе општине Мали Зворник  и садржи:

Комплетан текст Јавног позива,

Прилог 1 – Пријавни образац,

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.,

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

VI  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће критеријуме:

 1. Цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 2. Рок важења цена за меру за коју конкуришу.

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријумима за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VII  НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПРИЈАВА, МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије и пратећа документација достављају се Комисији у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА И СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу општине Мали Зворник са назнаком: Комисија за реализацију мера енергетске санације, ул. Краља Петра I бр. 38,  15318 Мали Зворник, или лично на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, а закључно са 25.06.2022. године.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 015/719-51-88, локал 131.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: biljana.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

VIII  ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, биће одбачене решењем.

IX  ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник, сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исту доставља Председнику општине.

Председник општине доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Уколико се на Јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у Јавном позиву за домаћинства и стамбене заједнице.

X  ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Након објављивања Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације, општина расписује Јавни позив избор крајњих корисника  (домаћинства и стамбене заједнице).

Крајњи корисници су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори о реализацији мера енергетске санације између општине Мали Зворник, директног корисника и крајњег корисника.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво  директним корисницима, а не  крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда  Стручне комисије за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту: Стручна комисија), да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је крајњи корисник предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Стручне комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Стручној комисији у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Након што привредни субјекти заврше радове и добију потврду Стручне комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је крајњи корисник предао када се пријавио за меру, достављају Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник, захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. Крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;
 3. Директни корисник достави захтев за исплату средстава.
 4. Директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник врши исплату из буџета.

Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.

Комплетан текст Јавног позива,

Прилог 1 – Пријавни образац,

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1.,

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

– Одлука о расписивању Јавног позива