На основу Одлуке Комисије за реализацију мера енергетске санације о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима број: 06-952/1 од 04.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ број 03/22), Општина Мали Зворник- Комисија за реализацију мера енергетске санације, дана 04.07.2022. године,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

У циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22  (у даљем тексту: Правилник), расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте. Мере енергетске санације предвиђене Правилником спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређењем термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Мали Зворник. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Мали Зворник.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива је избор привредних субјеката за реализацију активности на реализацији следећих  мера енергетске ефикасности:

 • набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW.

 • унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
 • уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће 
 • опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате
  количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије и који испуњавају услове дефинисане Правилником и овим Јавном позивом.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на конкурсу имају привредни субјекти који испуњавају следеће услове:

Услови за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације на јавном позиву:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

Услови за учешће привредних субјекти који врше радове на унапређењу термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља топлоте на јавном позиву:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,

IV  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Потребно је да подносилац пријаве достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписана изјава бр. 1 (Прилог 2-Образац 1);
 3. Потписане сагласности (Прилог 3-Образац 2 и Образац 3);
 4. Потписана изјава бр. 2 (Прилог 4-Образац 4);
 5. Атести за материјале и производе;
 6. Решење о упису у регистар привредних субјеката;
 7. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле (за меру уградња соларних панела)

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива..

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Мали Зворник, www.malizvornik.rs  и садржи:

Комплетан текст Јавног позива,

Прилог 1 – Пријавни образац,

Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве бр. 1

Прилог 3 – Сагласности  подносиоца пријаве

Прилог 4 – Изјава подносиоца пријаве бр. 2

Прилог 5 – Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве

 VI  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 • цену за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану капацитета  6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, цену израде техничке документације која обухвата предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. Цену дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;
 • рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh).

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове), обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100. 

VII  НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПРИЈАВА, МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка ( један оригинал и две копије и пратећа документација достављају се Комисији у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу општине Мали Зворник са назнаком: Комисија за реализацију мера енергетске санације, ул. Краља Петра I бр. 38,  15318 Мали Зворник, или лично на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, а закључно са 19.07.2022. године.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 015/719-51-88, локал 131.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: biljana.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

VIII  ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве, биће одбачене решењем.

IX  ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник, сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исту доставља Председнику општине.

Председник општине доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник.

 Уколико се на јавни позив за директне кориснике за одређену меру/мере енергетске ефикасности не пријави ни један или недовољно привредних субјеката, та мера/мере се неће налазити у јавном позиву за домаћинства.

X  ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Након објављивања Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације, општина расписује Јавни позив избор крајњих корисника  (домаћинстава).

Крајњи корисници су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између општине Мали Зворник, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво  директним корисницима, а не  крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда  Стручне комисије за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту: Стручна комисија), да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је крајњи корисник предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Стручне комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Стручној комисији у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Након што привредни субјекти заврше радове и добију потврду Стручне комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је крајњи корисник предао када се пријавио за меру, достављају Одељењу за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник, захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

 Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. се изда потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив;
 2. грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем (за меру уградње соларних панела);
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача (за меру уградње соларних панела);
 4. Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена повратна средства.

На основу захтева за исплату и записника Стручне комисије, Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник врши исплату из буџета.                                                     

Комисија за реализацију мера
енергетске санације
Председник комисије
 Биљана Спасеновић, с.р.

Одлука о расписивању јавног позива

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације