На основу члана 112. став 1. и став 3. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 09.04.2021. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник.
2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник, који је саставни део овог закључка.
3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник одржаће се од 09.04.2021. године до 26.04.2021. године.
4. Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 26.04.2021. године у 10:00 часова.
5. Овај закључак, објавити на интернет страници општине Мали Зворник.

Број: 06- 472
У Малом Зворнику, 09.04.2021. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтћ, с.р.

 

 Закључак

 Јавни позив

 Програм Јавне расправе

 Нацрт Одлуке о измени Статута општине Мали Зворник