Нa oснoву члaна 46. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021 ) и чл. 36-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), оглашава:

ЈАВНИ УВИД
Нацрта Планa за потребе Jавног увида
Плана детаљне регулације “Изградња канализационе мреже од
Новог моста до моста на реци Радаљ у КО Мали Зворник,
Општина Мали Зворник“

ЈАВНИ УВИД обавиће се у трајању од 30 дана у периоду од 12.10.2021. године до 10.11.2021. године закључно, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији број 31. у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Нацрт Плана детаљне регулације “Изградња канализационе мреже од Новог моста до моста на реци Радаљ у КО Мали Зворник, Општина Мали Зворник“ биће доступан у дигиталном облику на званичној интернет страни Општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

Позивају се органи, организације, јавна предузећа и остали носиоци јавних овлашћења, као и заинтересована правна и физичка лица, да за време трајања јавног увида, доставе примедбе и сугестије на предложено Планско решење у писменој форми, Одељењу за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру у згради Скупштине Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.

Одељење за привреду, инспекцијске послове, урбанизам и обједињену процедуру Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима, која врше увид у наведени плански документ, у горе назначеном термину.

Термин и место одржавања седнице Комисије за Планове, којој ће подносиоци примедби моћи да присуствују je 17.11.2021. године у 11:00 часова у сали Општинског већа.
Сва додатна обавештења у вези јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/ 7195-188, локал 131.

Одељење за привреду, инспекцијске послове,
урбанизам и обједињену процедуру
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК

Нацрт Плана