У складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12),члана 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 31/2010 и 69/2010 и 16/11) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) Општина Мали Зворник,Општинска управа Мали Зворник, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове оглашава

Ј А В Н И   У В И Д 

              1. У нацрт плана Генералне регулације Мали Зворник и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана Генералне регулације Мали Зворник.       

             Јавни увид у нацрт плана Генералне регулације Мали Зворник и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана Генералне регулације Мали Зворник одржаће се од 22.09.2014. год. до 22.10.2014. године (у трајању од 30 дана). Нацрт планског документа је изложен у централном холу (шалтер сала) зграде Скупштине општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I број 38. Мали Зворник.

                  Јавна презентација нацрта плана Генералне регулације Мали Зворник и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана Генералне регулације Мали Зворник одржаће се дана10.10.2014. год. са почетком у 11 часова, у згради Скупштине општине Мали Зворник, у сали Општинског већа, ул. Краља Петра I број 38. Мали Зворник

Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе Општине Мали Зворник, пружиће све потребне информације и стручну помоћ свим заинтересованим физичким и правним лицима, која врше увид у планска документа, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

За време трајања јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на нацрте планских аката (планирана решења) у писменој форми Одељењу за привреду, урбанизам и инспекцијске  послове.

                Јавна седница Комисије за планове Општине Мали Зворник одржаће се у сали Општинског већа дана 28.10.2014 године са почетком у 11 часова ул. Краља Петра I бр.38. зграда Скушштине Општине Мали Зворник.У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом Плана детаљне регулације у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Мали Зворник.

Сва додатна обавештења у вези јавног увида могу се добити радним данима на телефон број 015/472-821 у канцеларији број 28. у згради Скупштине  општине Мали Зворник, ул.Краља Петра I број 38. у Малом Зворнику.    

                                                                               ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК

Нацрт плана Генералне регулације Мали Зворник>>>

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана Генералне регулације Мали Зворник>>>