Комисија за реализацију мера енергетске санације, на седници одржаној дана 14.12.2022. године,  утврдила је коначну листу крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Мали Зворник, по објављеном  Јавном позиву за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, бр. 06-1478/2 од 24.10.2022. године и то за меру:

Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем

Редни број Име и презиме Место Извођач радова Укупан број бодова
1. Тања Перић Брасина „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 82,5
2. Стоја Смиљанић Мали Зворник „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 79
         
3. Милан Костић Брасина „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 76
4. Зоран Средојевић Радаљ „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 66

За меру Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем, опредељено је укупно 1.000.000,00 динара, а обзиром да у складу са Правилником један крајњи корисник може остварити субвенцију у износу од 420.000,00 динара са  ПДВ-ом, крајњи корисници закључно са редним бројем 2. су остварили право на субвенцију. Стручна комисија за праћење реализације мера енергетске санације, извршила је теренски обилазак два објекта, односно крајњих корисника под редним бројем 1. и 2. и утврдила да су подносиоци пријава дали истините податке у пријави и да су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на Јавни позив прихватљиве, што је наведено у Записницима.

Уколико Скупштина општине Мали Зворник на наредној седници Скупштине приступи измени Правилника и одређена средства која су неутрошена за мере енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, преусмери за соларне панеле, крајњи корисници који су испод црте, односно под редним бројем 3. и 4. стичу могућност да остваре право на субвенцију, те ће Стручна комисија накнадно извршити теренски обилазак тих крајњих корисника.

На Коначну листу крајњих корисника подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник (шалтер сала).

Председник општине Мали Зворник доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

Комисија за реализацију мера
енергетске санације

Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.