Коначна листа објављена 30.10.2017. године

Република Србија
О П Ш Т И Н А  М А Л И  З В О Р Н И К
Комисија за спровођење поступка
доделе бесповратних средстава брачним паровима
са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за
куповину кућа са окућницом на селу
Број: 06-1232/3
Датум: 12.09.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

         На основу члана 2. Одлуке о додели бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину куће са окућницом на селу („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 5/17″), члана 68. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 5/15-пречишћен текст“), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 3/09 и 2/14″) и члана 7. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 12/17″), Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу,  расписује 

Ј А В Н И  П О З И В

О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ 

I 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет јавног позива је додела бесповратних средстава брачниим паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, до 50 ари, брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Брачним паром, сматра се заједница живота жене и мушкарца који је склопљен у складу са законом којим се регулишу породични односи (Породични закон).

Кућу са окућницом, чини стамбени објекат који је усељив или стамбени објекат који није усељив али је погодан за адаптацију и реконструкцију, стамбени објекат који је у изградњи (незавршен), као и земљиште које се налази на истој катастарској парцели, као и земљиште издвојено од исте катастарске парцеле а које се налази у истој катастарској општини, а које заједно са стамбеним објектом не прелази 50 ари, које се налазе на територији општине Мали Зворник.

Село је основни облик територијалне, социјалне и економске организације становништва које се бави претежно пољопривредном.

У циљу поправљања демографске структуре становништва, ове мере превасходно ће се примењивати у следећим насељеним местима: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Сакар, Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Цулине, Читлук и Велика Река.

Укупна средства која се додељују по овом јавном позиву износе 5.000.000,00 динара.

Учесници јавног позива могу да аплицирају само једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара. 

II 

ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

            Циљеви јавног позива усмерени су на: 

            – подстицање развоја руралних средина;

            – оживљавање и подмлађивање села кроз долазак деце и повећање наталитета;

            -иницирање процеса побољшања демографске структуре као предуслова за покретање привредних активности.

 

III 

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

            Учесници јавног позива могу бити брачни парови који морају да испуњавају следеће услове:          

1. да су држављани Републике Србије и да немају двојно држављанство;

2. супружници имају највише навршених 40 година живота у тренутку подношења пријаве по расписаном Јавном позиву;

3. један супружник има најмање 3 године  непрекидно пријављено пребивалиште на територији општине Мали Зворник;

4. супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана;

5. супружници који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Јавног позива;

6. чланови породичног домаћинства који нису власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије и да исту (родитељи малолетне деце, односно пунолетна деца) нису отуђили у претходних 5 година од дана објављивања Јавног позива;

7. супружници који нису сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника са потенцијалним продавцем непокретности. 

Услови из претходног става морају бити кумулативно испуњени. 

Брачни парови – учесници Јавног позива могу аплицирати само са једном пријавом.

IV 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

            Уз попуњен захтев потребно је доставити следећу обавезну документацију:

1) фотокопију личних карата брачног пара, пунолетне деце и извод из МК рођених за малолетну децу;

2) оверене фотокопије диплома о стеченом образовању;

3) доказ о држављанству Републике Србије (у трајању од најмање 3 године);

4) оверене изјаве оба супружника код надлежног органа да немају двојно држављанство;

5) доказ о брачној заједници (извод из МКВ брачног пара не старији од месец дана);

6) оверену изјаву брачног пара за себе и њихову малолетну децу и оверене изјаве њихове пунолетне деце и осталих пунолетних чланова заједничког домаћинства да не поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5 година, како на територији  Републике Србије тако и на територији других држава;

7) потврду из Министарства финансија РС – Пореске управе да није било преноса власништва или сувласништва имовине на име брачног пара и чланова породичног домаћинства из тачке 6. овог члана;

8) потврду издату од стране надлежне Локалне пореске администрације о непоседовању непокретности у месту пребивалишта брачног пара и чланова породичног домаћинства;

9) лист непокретности издат од стране РГЗ – Службе за Катастар непокретности за непокретност коју предлажу за куповину;

10) изјаву потенцијалног продавца да је прихватио услове Јавног позива и да је сагласан са истим;

11) изјаву потенцијалног продавца да је власник/сувласник куће и окућнице, да је сагласан да исте отуђи у корист подносиоца пријаве, да као власник наведених непокретности тврди да предметне непокретности нису у спору или под теретом (под хипотеком и да непокретност није предмет оставинског поступа који је у току), и да ће примопредају предметних непокретности извршити након уплате новчаних средстава на његов текући рачун, а у складу са претходно сачињеним одговарајућим уговорима закљученим између општине Мали Зворник, продавца и купца, и уговора закљученог између купца и продавца;

12) потврде о пријави пребивалишта за супружнике на територији општине Мали Зворник;

13) изјаве брачног пара да ће становати у предметној кући и да исту неће отуђити у периоду од 20 година од дана потписивања Уговора. 

У случају да су настале промене у погледу чињеница које се доказују документацијом од тренутка подношења пријаве учесници Јавног позива су дужни да доставе доказе о истим.

V

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив  са потребним доказима Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних средстава брачним паровима у року од  30 дана од дана објављивања.

Документација се предаје у затвореним ковертама на писарници Општинске управе општине Мали Зворник или путем поште на адресу: Општинска управа општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, са напоменом “За јавни позив – за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине за куповину кућа са окућницом на селу“. 

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 12.10.2017. године. 

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријумима и поступку утврђеним Правилником о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет јавног позива.

Приликом одлучивања о праву на доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, Комисија која води поступак, може, у циљу утврђивања материјалне истине, затражити и друге доказе које оцени неопходним. 

Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Комисија задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Комисија не враћа примљену документацију већ се она чува у архиви Општинске управе општине Мали Зворник. Предлог листе о додели бесповратних средстава сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији општине Мали Зворник за куповину сеоских кућа са окућницом.

Предлог листе о избору корисника биће објављена на Огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на сајту општине. 

За све потребне информације можете се обратити у Општинској управе општине Мали Зворник, у канцеларију број 10, код Весне Илић, или на телефон 015/472-035.

Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних 
средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији
општине Мали Зворник

Правилник>>>

Образац Пријаве>>>

Јавни позив>>>

Измена Јавног позива>>>

Предлог листе>>>

Коначна листа>>>