На основу члана 7. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/15 и 5/16) Комисија за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, дана 17.06.2016. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовне активности и програма удружења
од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину   

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 17.06.2016. до 01.07.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријава које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати. 

Потребни обрасци за конкурисање >>>
(Обрасци се попуњавају у електронској форми) 


Република Србија
Општинска управа
Општине Мали Зворник
Број: 06-1160
Датум: 17.06.2016.године

На основу члана 7. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/15 и 5/16) Комисија за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, дана 17.06.2016. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину  

 

 

На основу члана 7. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/15 и 5/16) Комисија за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, дана 17.06.2016. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину  

 

 

На основу члана 7. Правилника о финансирању програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/15 и 5/16) Комисија за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, дана 17.06.2016. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса
из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину  

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник у 2016. години

Одлуком о расписивању конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину планирана су средства у укупном износу до  3.125.000,00 динара.

Предвиђена средства додељују се за:

 • Редовне активности
 • Подстицање програма-пројеката који су од јавног интереса а које реализују удружења у приоритетним областима (Социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштита лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, подстицање и развој привредних делатности (туризам, стари занати, и др.), омладинске политике, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе)

Редовне активности ће се финансирати у 100% износу одобрених средстава по пријави на конкурс. Минимални износ који се може доделити по овом основу је 20.000,00 РСД а максимални 100.000,00 РСД.

Финансирање програма-пројеката из буџета општине Мали Зворник ће се одобравати у износу до 90% од укупног буџета из пријаве предлога програма-пројекта. Минимални износ који се може доделити по овом основу је 50.000,00 РСД а максимални 500.000,00 РСД. Учешће из сопствених или других извора финансирања мора износити минимум 10%. 

II

Право на доделу средстава путем овог Јавног конкурса имају активна удружења која су уписана у регистар надлежних органа, имају седиште или огранак на територији општине Мали Зворник и која програм-пројекат реализују највећим делом на територији општине Мали Зворник. 

Подносилац пријаве може учествовати са више програма-пројеката, а средства из буџета општине Мали Зворник могу се доделити за финансирање највише три програма-пројекта по учеснику на јавном конкурсу.

III

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину на јединственом обрасцу „Пријава на конкурс за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2016. годину“ (Пријава на конкурс) који је саставни део конкурсне документације.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 • Попуњен образац за писање предлога пројекта (Образац бр.1), који је саставни део конкурсне документације,
 • Образац буџета (Образац бр.2), који је саставни део конкурсне документације
 • Образац за писање наративног буџета (Образац бр.3), који је саставни део конкурсне документације
 • Потписану и оверену Изјаву овлашћеног лица о прихватању обавеза и наменском коришћењу додељених средстава (Образац бр.4), која је саставни део конкурсне документације
 • Фотокопију ОП обрасца (овлашћених лица)
 • Фотокопију финансијског извештаја за претходну годину (за удружења која су то била у обавези у 2015. години)
 • Програм рада за текућу годину
 • Доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације на пројекту (потписане протоколе и др.), уколико постоји суфинансирање
 • Другу документацију која је од значаја за доделу средстава

(удружења која конкуришу за финансирање редовних активности у Обрасцима 1, 2 и 3 попуњавају само део који се тиче редовних активности)

 

Конкурсну документацију и потребне обрасце можете преузети сваког дана у термину од 700 до 15 00 часова у просторијама Општинске управе Мали Зворник, Краља Петра I 38 као и на званичној интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник или поштом на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник. На коверти обавезно назначити:

ЗА КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 

НЕ ОТВАРАТИ!

На полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве на јавни конкурс. За сваки програм предаје се посебна пријава у посебно затвореној коверти.

 

IV

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања односно од 17.06.2016. до 01.07.2016. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријава које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати. 

V 

Критеријуми за доношење предлога одлуке о избору програма-пројеката за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник и висини средстава за њихову реализацију јесу:

 • Година регистрације удружења
 • Број чланова удружења
 • Остварени резултат
 • Испуњеност ранијих обавеза и наменско трошење средстава из буџета
 • Одрживост ранијих програма и пројеката
 • Релевантност програма-пројекта са остваривањем јавног интереса
 • Област од јавног интереса који је обухваћен програмом-пројектом
 • Проценат сопственог учешћа у укупном програму-пројекту
 • Економска оправданост предлога програма-пројекта у односу на циљ и пројектне активности
 • Допринос остварењу јавног интереса након реализације

VI 

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са предлогом Одлуке и ранг листом предлога програма-пројеката, Комисија доставља председнику општине у року од 15 дана од дана затварања конкурса.

На основу Извештаја комисије и уз сагласност Општинског већа председник општине доноси Одлуку о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту, у року од 15 дана од дана пријема извештаја.

Одлука о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту доставља се свим учесницима Конкурса, а објављује се јавно на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине у року од 10 дана од њеног доношења.

Учесници конкурса, у року од 3 дана од дана пријема Одлуке о избору програма-пројекта који ће се финансирати из буџета општине Мали Зворник и висини средстава по одобреном програму-пројекту могу поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник

По доношењу Одлуке о додели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор. Након достављања наменског рачуна из Управе за трезор, са корисницима средстава ће се закључити уговор о финансирању реализације програма/пројекта.

Овлашћено лице коме је одобрено финансирање обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена.

Сваки пријављен пројекат који буде одобрен мора се реализовати у току 2016. године, а сва неутрошена средства морају да се врате у буџет општине Мали Зворник до 31.12.2016. године.

Корисници средстава дужни су да у року од 20 дана по завршетку реализације пројекта, а најкасније до краја буџетске године, 31.12.2016. године, поднесу Извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава у складу са закљученим Уговором. Извештаји се подносе на обрасцима за финансијско и наративно извештавање (Образац бр.5 и Образац бр.6), који су саставни део конкурсне документације.

У случају непоступања у складу са претходним ставом, целокупна средства добијена по овом конкурсу носиоци програма-пројекта (удружење) дужни су да сва пренета средствае врате у буџет општине Мали Зворник, и неће им бити додељена средства у наредне три године, односно неће бити разматране њихове пријаве на конкурсу.

Додатне информације се могу добити у општинској управи Мали Зворник, канцеларија бр.10 код Весне Илић, контакт телефон 015/472-035.  

                                         Председник Комисије за
                                          спровођење конкурса

                                             Борис Катић,с.р.

Потребни обрасци за конкурисање >>>
(Обрасци се попуњавају у електронској форми)