Објављено 08.11.2018. године

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА                                                  
Комисија за доделу стипендија
студентима са територије општине
Мали Зворник
Број: 06-2224
Датум: 08.11.2018. године
Мали Зворник 

         На основу члана 3. став 3. Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 6/13 и 14/17 и 18/17) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2018/2019. годину бр. 06-2219 од 07.11.2018. године, Комисија за доделу стипендија са територије општине Мали Зворник дана 08.11.2018. године, расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину

 

I 

           РАСПИСУЈЕ СЕ Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2018/2019. годину за двадесет студената са подручја општине Мали Зворник.

Месечни износ стипендије утврђује се у висини од 10.000,00 динара (десетхиљададинара).

            Стипендије за текућу школску годину исплаћиваће се у десет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2018. године. 

II 

Право на стипендију могу остварити редовни студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, (у даљем тексту: студент), који су први пут уписани у текућој школској години на студије, који имају држављанство Републике Србије, под следећим условима: 

1. петнаест студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и

2. пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија. 

Уколико у поступку избора студената Комисија за доделу стипендија утврди да се пријавио мањи број од 15 студената, односно да не испуњава услове за доделу стипендија 15 студената који су уписали једну од година основних студија  у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академских студија, део недодељених средстава биће пренет за студенте који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, и обратно.

            1.. да студирају на терет буџета,

            2. да током студија имају просечну оцену најмање 8,50,

            3. да током студија нису обнављали ни једну годину,

            4. да су положили све испите из претходних година,

            5. да имају пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање

                три године.          

Уколико се приликом разматрања пријава утврди да је број студената којима ће бити додељена стипендија, мањи од броја студената предвиђених у глави  I овог Конкурса, право на стипендију могу остварити и редовни студенти који испуњавају све услове  из главе I и II овог Конкурса, изузев тачке 6. главе II која се односи на пребивалиште студента, где право на стипендију могу остварити и студенти који немају пребивалиште на територији општине Мали Зворник најмање  три године а чији родитељи имају пребивалиште у Малом Зворнику. 

III 

Корисник стипендије не може бити студент: 

–          I године студија или који има статус апсолвента, осим ако је дефицитаран кадар,

–          који је у радном односу,

–          ако обнавља актуелну годину,

–          ако је већ корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондова, организација и предузећа. 

IV 

            Студент уз пријаву подноси следећа документа:           

            1. Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, са степеном студија,

            2. Уверење да студира на буџету са бројем уписаних ЕСПБ,

            3. Уверење о висини просечне оцене током студија и да су положени сви испити из претходних година са бројем ЕСПБ,

            4. Уверење да током студија није обнављао годину,

            5. фотокопију индекса

            6. доказ о пребивалишту (Уверење из ПС Мали Зворник да има пребивалиште на територији општине Мали Зворник у трајању од најмање три године).

            7. Уверење о држављанству Републике Србије. 

Документа под тачком 6. и 7. овог члана морају да буду прибављена, односно  датирати из времена објављивања конкурса.   

                                                                                                     

V 

            Редослед студената за доделу стипендија утврђује се на основу следећих критеријума:

            1. постигнутог успеха у студирању

            2. уписане године студија. 

–          Под постигнутим успехом у студирању, подразумева се висина просечне оцене током студија.

            Критеријум се вреднује бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6. 

–          Критеријуми за уписану годину студија вреднују се по бодовима,  и то за:

 

            1. уписану другу годину студија                 – 10 бодова,

            2. уписану трећу годину студија                – 15 бодова,

            3. уписану четврту годину студија              – 20 бодова,

            4. уписану пету годину студија                   – 25 бодова,

5. уписану шесту годину студија                 – 30 бодова, 

            Укупан број бодова добија се сабирањем бодова  утврђених по критеријумима, а према подацима из званичне документације.

            На основу броја бодова утврђује се Ранг листа.

Конкурс ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на сајту општине Мали Зворник. 

Пријаве на Конкурс доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38, или у шалтер сали Општинске управе општине Мали Зворник, у затвореној коверти са назнаком адресе и броја телефона. 

Рок за достављање пријава на Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2018/2019. годину је 15 дана од дана објављивања Конкурса.       

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

VI 

            Одлуку о додели стипендија донеће Комисија за доделу стипендија у року од 15 дана од дана затварања Конкурса. 

VII

 

            Одлука о додели стипендија ће бити објављена на огласној табли Општинске управе Општине Мали Зворник, улица Краља Петра I бр. 38 и на сајту општине Мали Зворник. 

            За све додатне информације можете се обратити на телефон: 015/472-035.

Kонтакт особа: Весна Илић, дипл. правник  

                                                                                  Комисија за доделу стипендија
                                                                                     Весна Илић, председник комисије

 Текст Конкурса>>>