Мали Зворник, 09.12.2019. године

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2019.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.7/19), члана 69.Статута општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.21/18), Решења о образовању Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  општину Мали Зворник за 2019. годину, број 06-1223 од 03.07.2019. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-4869/2019-09 од 19.06.2019. године, a на предлог Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2019. годину,  Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 06.12.2019. године, р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

Текс Конкурса>>>