На основу Програма Фонда за развој Општине Мали Зворник за 2016. годину и Одлуком о расписивању конкурса за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака број 06-2234 од дана 16.11.2016. године, Управни одбор Фонда за развој Оштине Мали Зворник, расписује

К О Н К У Р С
за субвенционисање камате на кредите добијене из средстава пословних банака

Текст Конкурса