Мали Зворник, 16.06.2020. године

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2020.годину (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.7/19), члана 69.Статута општине Мали Зворник (“Сл.лист општине Мали Зворник“,бр.21/18), Решења о образовању Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  општину Мали Зворник за 2019. годину, број 06-841 од 18.05.2020. године и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-40-00997/2020-09 од 25.02.2020. године, a на предлог Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2020. годину,  Општинско веће  општине Мали Зворник, на седници одржаној 15.06.2020. године, р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ 

Општинско веће општине Мали Зворник, на предлог Комисије за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник за 2020. годину, расписује Конкурс за доделу подстицаја ( у даљем тексту субвенција) кроз инвестициона улагања у пољопривреду.

Текст Конкурса

Образац Захтева

Образац Изјаве