Конкурс објављен дана 09.02.2023. године

На основу чл. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/20114, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), чл. 4., 5. и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени Гласник РС“ број 16/2016, 8/2017), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС”, бр. 16/2016, 8/2017 и 6/2023), члана 69. став 1. тачка 18. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, бр. 21/18 и 4/21), Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2023. годину („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 11/22), Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 07.02.2023. године, расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих становника Малог Зворника; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба становника Малог Зворника за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Одлуком о распоређивању средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години број 06-110/2023 од 24.01.2023. године, средства у износу од  6.800,000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 3.400.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

 1. Процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја
 2. Трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;
 3. Трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
 4. Трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);
 5. Трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима не сматрају се трошкови штампања, трошкови дистрибуције и трошкови промоције медијског садржаја.

Средства која се додељују, на расписаним конкурсима, у складу са условима и критеријумима за доделу државне помоћи у области јавног информисања не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту. 

II  ПРАВО УЧЕШЋА 

На Конкурсу може учествовати:

 1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Мали Зворник;
 2. Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Мали Зворник.

Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Корисници државне помоћи за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату могу бити микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су била у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Општине Мали Зворник намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.                                                       

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.  Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
 1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:
 2. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 3. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Мали Зворник;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у недељном листу Лознички недељник“ односно  од 09.02.2023. године закључно са  24.02.2023. године (датум предаје пошти или лично писарници органа).

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Мали Зворник malizvornik.ls.gov.rs:
  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 2. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун), која није старија од датума расписивања конкурса;
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да нису били у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС”, бр. 62/21) на дан 31. децембар 2019. године;
 • Потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

О додели средстава, на образложени предлог Kонкурсне комисије, одлучује Председник општине решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општине може, на предлог Kонкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Kорисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу решења о додели средстава, Председник општине и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Kорисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.

Kориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Кориснику средстава ће додељена средства бити пренета на рачун у року од 30 дана од дана достављања средства обезбеђења у виду регистроване бланко соло менице и меничног овлашћења на целокупни износ додељених средстава Решењем о додели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години.

Одобрена средства се користе искључиво за намене за које су додељена, а корисник средстава је дужан да Општинској управи општине Мали Зворник достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да се писаним путем обрате Општинској управи општине Мали Зворник, Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у недељном листу „Лознички недељник“ односно  од 09.02.2023. године закључно са  01.03.2023. године (датум предаје пошти) на адресу: Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник, у затвореној коверти, са напоменом: за Конкурсну комисију – Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години или лично на писарници Општинске управе општине Мали Зворник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VIII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник, са назнаком „Пријава на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години“, или лично на писарници у услужном центру Општинске управе општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр.38, 15318 Мали Зворник.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном Конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Мали Зворник www.malizvornik.ls.gov.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефоне:  015/471-300 и 015/7-195-195.

IX ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 Сви подаци о личности који буду достављени Општинској управи општине Мали Зворник биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Општинске управе општине Мали Зворник која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења јавног позива или ревизије.

Општинска управа општине Мали Зворник чуваће податке о личности у року предвиђеним законом уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, права на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

За учешће на јавном позиву, Ваша је законска обавеза да нам дате Ваше личне податке, тачне и потпуне. У супротном нећете моћи да остварите Ваше право учешћа.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06-169/2023
Дана,07.02.2023. године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Текст Конкурса

Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта

Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

Образац 2 – Извештавање о реализацији пројекта

Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2023. годину

Решење о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката из области јавног информисања на територији општине Мали Зворник у 2023. години