Мали Зворник, 06.06.2018. године  

У циљу постизања ефикаснијег инспекцијског надзора, у Малом Зворнику недавно је конституисана Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине. Задатак комисије је да координира рад свих општинских инспекцијских служби, како би се повећала њихова ефикасност и делотворније вршио инспекцијски надзор. 

Председник комисије Милош Радојчић изјавио је да је ово први пут да се у општини Мали Зворник формира тело за успостављање потпуне координације рада појединих инспекција, што ће омогућити већу ефикасност њиховог рада и бољу и ефикаснију контролу на терену. 

“Формирање комисије је јединствена шанса да се повећа ефикасност рада свих инспекција, да се сузбије сива економија и да рад инспекција буде предвидив и доступан јавности”, рекао је Радојчић, додајући да је на првом састанку овог тела усвојен Пословник о раду комисије и договорен даљи рад. 

Решење о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине донело је Општинско веће општине Мали Зворник, на седници одржаној 15. маја текуће године. 

У комисију су именована 4 члана и њихови заменици. За председника Комисије именован је Милош Радојчић, који је и заменик председника општине Мали Зворник. 

“Послови и задаци наведене комисије одредили су њен састав, због чега су за чланове и заменике чланова комисије одређени руководиоци општине, руководиоци одељења Општинске управе, као и заспослени у Општинској управи, задужени за послове привредног развоја општине”, наведено је у образложењу решења Општинског већа Мали Зворник. 

Љиљана Ристановић

На данашњој седници донет је и следећи Закључак: 

ЗАКЉУЧАК 

1.      Обавезују се сви запослени инспектори у Општинској управи општине Мали Зворник да најкасније до уторка 05.06.2018. године, Комисији за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Мали Зворник ( у даљем тексту: Комисија ) доставе Извештај о раду за 2017. годину, који су складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору ( “ Сл. гласник РС “, бр. 36/2015 ) требали да објаве на интернет страници Општине Мали Зворник. 

Закључак доставити свим инспекторима у Општинској управи општине Мали Зворник.