Република Србија
Општина Мали Зворник
Комисија за спровођење
јавног конкурса за суфинансирање/финансирање
програма удружења
Број: 401-423/2023-23
Датум: 14.07.2023. године
Мали Зворник

На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист Општине Мали Зворник” број 13/20 и 04/23), Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за суфинансирање/финансирање програма удружења, на седници одржаној 14.07.2023. године, утврђује

         Листу вредновања и рангирања пријављених програмаподнетих на конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Вредност програма Број бодова
1. 401-423/14 од 05.07.2023. године Ловачко удружење „Црни врх“ „Унапређење стручне службе“ 1.100.000,00 80
2. 401-423/10 од 05.07.2023. године Удружење жена Малог Зворника „Жене као стуб очувања културног наслеђа“ 860.000,00 75
3. 401-423/7 од  05.07.2023. године

 

Удружење пчелара „Матица“ Мали Зворник „Здравствена заштита пчела, омасовљење пчелињих заједница и пчелара, допринос пољопривреди и заштити животне средине“ 765.000,00 74
4. 401-423/9 од 05.07.2023. године Удружење грађана малих пољопривредних произвођача Дрина

 

„Подстицај младим пољопривредним произвођачима“ 420.000,00 50
5. 401-423/1 од 27.06.2023. године Удружење пензионера и инвалида Малог Зворника „Побољшање материјалног и социјалног друштвеног положаја пензионера “

 

450.000,00 50
6. 401-423//13 од  05.07.2023. године Удружење предузетника Малог Зворника

 

“Дигитална трансформација и е-трговина“ 380.000,00 49
7. 401-423/3 од  04.07.2023. године

 

Eко- центар „Дринум“

 

„Чувари наше средине: Радионица о значају разврставања отпада“ 478.500,00 46
8. 401-423/5 од  04.07.2023. године Удружење пензионера општине Мали Зворник „Унапређење друштвено-социјалног живота пензионера“ 581.500,00 42
9. 401-423/2 од  29.06.2023. године Удружење грађана Мина и Андреј „У ритму срца“ 442.000,00 42
10. 401-423/11 од  05.07.2023. године Удружење жена „Незаборав“ Мали Зворник „Азбучник природе“ 550.000,00 42
11. 401-423/4 од  04.07.2023. године Удружење Понтем „Мали град за велику породицу“ 900.000,00 39
12. 401-423/12 од  05.07.2023. године Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида општине Мали Зворник „Сусрети инвалида“ 280.000,00 37
13. 401-423/8 од  05.07.2023. године Центар за активизам, толеранцију и одрживи развој „Ад Дринум“ „Туризам у функцији развоја села“ 664.000,00 37
14. 401-423/6 од  04.07.2023. године

 

Савез удружења бораца народноослободилачког рата општине Мали Зворник „Очување традиције и сећања на учеснике Другог светског рата“ 288.500,00 35

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за (су)финансирање се предлажу програми удружења од редног броја 1, закључно са редним бројем 14.

Сви програми из напред наведене табеле испунили су формалне услове Конкурса, тако да није било програма који нису разматрани.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Мали Зворник на адресу Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I број 38, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за суфинансирање/финансирање програма удружења”.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси на предлог Комисије, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу Листе рангирања, председник општине доноси Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Мали Зворник додељују средства и то у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука се објављује на огласној табли и на званичној интернет презентацији општине Мали Зворник.

На основу Одлуке о избору програма, председник општине доноси Решење о додели средстава удружењима за реализацију одобреног програма.                                                                              

                  Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.