На основу члана 71. и  72. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), члана 18. и  19.  Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 56. став 1. тачка 6. Одлуке о водоводу и канализацији општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ бр. 11/2018), због спречавања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће на територији општине Мали Зворник, изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћењем воде за пиће, Општинско Веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 09.07.2021. године доноси

Н А Р Е Д Б У

  1. УПОЗОРАВАЈУ СЕ грађани корисници водовода, да пијаћу воду користе рационално и у складу са њеном наменом.
  2. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ коришћење пијаће воде за пуњење приватних базена за купање, заливање травњака, прање аутомобила и тепиха и печење ракије.
  3. Према грађанима који не поштују ову Наредбу предузеће се мере предвиђене Законом о комуналним делатностима и Одлуком о водоводу и канализацији општине Мали Зворник.
  4. ЈКП „Дрина“ Мали Зворник и управљачи сеоских водовода у случају повећаног ризика од угрожавања водоводне инфраструктуре изазване прекомерном потрошњом дужни су да предузму прописане мере укључујући и ограничење потрошње (редукцију), као и ускраћивање комуналне услуге корисницима који ненаменски троше пијаћу воду о чему ће благовремено обавестити кориснике водовода.
  5. Ова Наредба трајаће до 01.10.2021. године.
  6. Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник и преко средстава информисања.“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

  Број: 06- 921/2021-1                                                                          
  Датум: 09.07.2021. године                                                         
  Мали Зворник                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Јевтић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е 

ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, дана 09.07.2021. године, упутила  је Општинском Већу општине Мали Зворник Предлог за доношење наредбе о штедњи воде, које је код Општинске управе заведено под бројем 06-921. Наведеним Предлогом указано је на постојање опасности од настајања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће и угрожавање водоводне инфраструктуре на територији општине Мали Зворник, изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћењем воде за пиће.

Чланом 71. став 3. и 4. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 и 95/2018-др. закон), прописано је да се вода мора користити рационално и економично и да је сваки корисник дужан да воду користи на начин којим се не ускраћује право коришћења вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине. Чланом 72. истог Закона предвиђено је да се вода за пиће не може користити за друге сврхе изузев за гашење пожара, нити на начин који би неповољно утицао на количину и својства воде. Чланом 214. Закона о водама прописане су новчане казне за прекршај физичких и правних лица.

Чланом 18. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), прописана је обавеза корисника комуналне услуге да исту користи на начин којим се не ометају други корисници, животна средина и објекти и опрема који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. Чланом 19. истог Закона прописано је право вршиоца комуналне делатности да ускрати комуналну услугу у време снабдевања уз ограничење потрошње (редукцију), о чему је корисник благовремено обавештен у случају ненаменског коришћења.

Чланом 56. став 1. тачка 6. Одлуке о водоводу и канализацији општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“ бр. 11/2018), предвиђено је да ће ЈКП „Дрина“ привремено или трајно искључити кориснике са водоводне мреже када потрошач крши прописе и наредбу о штедњи воде док штедња траје.