Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/42
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

И З М Е НА   Н А Р Е Д Б Е
БРОЈ 06-667/9 од 18.03.2020.године

I

Забрањује се на целој територији општине Мали Зворник свака врста продаје и пијачна продаја ван објеката који су намењени за ту намену.

II 

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.