Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/44
Дана: 23.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) и Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије COVID -19 изазване вирусом SARS-Co-2, на ванредној седници одржаној 23.03.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У 

  1. Наређује се свим јавним комуналним предузећима и јавним предузећима која су основана од стране општине Мали Зворник да доставе пресек материјалних средстава – возила и људских ресурса који тренутно нису ангажовани. 
  2. Пресек тражених података из тачке 1. ове наредбе доставити Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник и иста ставити на располагање. 
  3. Задужује се Општинска управа општине Мали Зворник  да након достављања података из тачке 1. овог наредбе достави извештај о поступању Сектору за ванредне ситуације – Одељењу за ванредне ситуације у Шапцу – Оперативном центру у Шапцу до 24.03.2020. године у 17,00 часова, преко оперативних центара 112. 
  4. Ову наредбу објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник. 
  5. Ова наредба ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКИ  ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.