Мали Зворник, 28.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-1/2020
Дана: 28.07.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са  Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Мали Зворник бр. 06-1364 од 16.07.2020. године Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној 28.07.2020. године донео је:

Н А Р Е Д Б У

I

НАЛАЖЕ СЕ обустава редовног рада објекaта предшколске установе „Црвенкапа“ Мали Зворник, почев од 29.07.2020. године, ради смањења ризика од ширења заразне болести изазване вирусом COVID19, а све у циљу њеног сузбијања и спречавања ширења.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.