Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 820-52/2020
Dana: 02.12.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na telefonskoj sednici održanoj 02.12.2020. godine doneo je:

N A R E D B U

I

NALAŽE SE obustava redovnog rada objekata predškolske ustanove „Crvenkapa“ Mali Zvornik, počev od 03.12.2020. godine do 21.12.2020. godine, radi smanjenja rizika od širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID19, a sve u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja širenja.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.