Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 208-14
Dana: 05.03.2020. godine
MALI ZVORNIK 

            Na osnovu člana 14. stav 1. i čl. 151 i 21. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 99/11) i tač. 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 15/12 i 88/18), Opštinska uprava opštine Mali Zvornik  

IZLAŽE NA UVID
DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE
OPŠTINE MALI ZVORNIK

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Zvornik izložen je u sedištu Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br. 38, II sprat,  kancelarija br. 29.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtevi za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Mali Zvornik mogu podneti opštinskoj upravi u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 10.04.2020. godine do 2400 časa.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i podnošenje zahteva za promene u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Građani mogu od raspisivanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska 04.04.2020.godine do 2400 časa, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Mali Zvornik (izabrano mesto glasanja). Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka2.

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice zaduženo za pružanje tehničke podrške opštinske uprave i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u Jedinstvenoi birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.                                                                                                                                

 

NAČELNIK
OPŠTINSKE UPRAVE
Marizela Andrić,
dipl. pravn.

____________________________

1 kada su raspisani izbori za predsednika Republike ili narodne poslanike Narodne skupštine
2 kada su raspisani izbori za predsednika Republike ili narodne poslanike Narodne skupštine