О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за пружаоце, односно потенцијалне пружаоце  услуга смештаја туристима на територији  општине Мали Зворник

Обавештавамо правна лица, предузетнике и физичка лица који своје објекте издају туристима за смештај да ће Општина Мали Зворник преко својих овлашћених инспектора у наредном периоду вршити контролу законитости рада наведених објеката, а све у складу са одредбама Закона о туризму (“Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15), Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (“Сл.гласник РС“, бр. 83/16), Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката (“Сл.гласник РС“, бр. 48/12 и 58/2016), Правилника о минимално техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству (“Сл.гласник РС“, бр. 41/10), Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности (“Сл.гласник РС“, бр. 96/09) и Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник (Сл.лист општине Мали Зворник“, бр. 3/10 и 11/17).

Предмет контроле биће пре свега, регистрација, категоризација и провера наплате и уплате боравишне таксе, као и примена свих  других одредби Закона и подзаконских аката.

На основу свега наведеног позивају се сва правна и физичка лица која већ издају своје објекте за смештај туристима, да изврше регистрацију и категоризацију својих смештајних капацитета и тиме свој рад ускладе са законом.

Више информација о самом поступку и начину како да се изврши категоризација смештајних капацитета које желите да издајете можете добити преко сајта општине Мали Зворник на следећем линку, или у просторијама општинске управе, канцеларија бр. 19. телефон 015/7-195-193. 

 

Мали Зворник
Дана, 09.08.2017.године                                ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                                ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК