Обавештавају се сви заинтересовани грађани (власници породичних кућа и станова) са територије општине Мали Зворник, који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22  и услове дефинисане Јавним позивом, да је рок за пријаву на Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, а који је објављен дана 25.07.2022. године на огласној табли и интернет презентацији општине Мали Зворник, www.malizvornik.ls.gov.rs, продужен до 29.08.2022. године.

    КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Комисија за реализацију мера енергетске санације, коју је именовала Скупштина општине Мали Зворник, дана 25.07.2022. године, расписује Јавни позив за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова  на територији општине Мали Зворник за 2022. годину.

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Мали Зворник, www.malizvornik.ls.gov.rs или лично у просторијама Општинске управе општине Мали Зворник  и садржи:

  • Комплетан текст Јавног позива
  • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова
  • Прилог 2 – Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и од којег морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу
  • Прилог 3 – Потписана изјава о сагласности
  • Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката

МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије и пратећа документација достављају се Комисији у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ-НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве доставити поштом на адресу општине Мали Зворник са назнаком: Комисија за реализацију мера енергетске санације, ул. Краља Петра I бр. 38,  15318 Мали Зворник, или лично на писарници у згради Oпштинске управе општине Мали Зворник, (шалтер сала).

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 21 дана од дана објављивања Јавног позива, а закључно са 15.08.2022. године 29.08.2022. године. 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 015/719-51-88, локал 131. 

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: biljana.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

Јавни позив за домаћинства

Одлука о расписивању јавног позива

Прилог 1 – Пријавни образац

Прилог 2 – Листа привредних субјеката

Прилог 3 – Изјава

Прилог 4 – Критеријуми за избор пројеката