ОБАВЕШТЕЊЕ

О обавези и поступку регистрације стамбене заједнице
за подручје општине Мали Зворник 

 Закон о становању и одржавању стамбених зграда од 23.12.2016.године („Службени гласник РС“ бр. 104/2016) ступио је на снагу 31.12.2016.године. Одредбама тог закона регулисано је питање управљања зградама (члан 15. до 57.). Законом је прописано, да су Скупштина и управник обавезни органи стамбене заједнице. Законом је регулисано, да стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде, да има статус правног лица, регулисана је надлежност стамбене заједнице и друга питања везана за стамбену заједницу, као и обавеза регистрације стамбене заједнице.    

  Регистар стамбених заједница за своје подручје води Општина. 

Стамбене заједнице сви грађани ће морати да пријаве у недавно оформљени Регистар стамбених заједница при Републичком геодетском заводу, и притом именују управника зграда до краја ове године, у складу са Законом о становању и одржавању зграда, који је усвојен крајем прошле године. 

Да би станари једне зграде и званично формирали своју заједницу, неопходно је на првом месту да одрже конститутивну седницу стамбене заједнице, где су чланови скупштине са правом гласа власници посебних делова зграде (стана или пословних просторија), који бирају управника. 

За одржавање седнице је потребан кворум од 50% плус један глас од укупног броја власника, а у случају да то није могуће, одржава се поновљена седница на којој је кворум једна трећина од укупног броја власника. 

Следећи корак је избор управника. Управник може бити један од чланова скупштине стамбене заједнице, односно један од власника дела зграде, а да би био изгласан, потребна му је већина гласова присутних чланова (50% + 1 глас од укупног броја присутних власника). 

Када је скупштина стамбене заједнице оформљена и управник изабран, потребно је регистровати је у року од 15 дана, предајом неопходне документације. 

На основу уредно достављене документације за регистрацију стамбене заједнице, Одељење за привреду, урбанизам и инспекцијске послове Општинске  управе општине Мали Зворник доноси решење о упису у Регистар стамбених заједница. Решење о упису конкретне стамбене заједнице објављује се на сајту Републичког геодетског завода 

Стамбена заједница не разликује се много од досадашњег института „скупштине станара“, осим у оном делу који је највише и бринуо суграђане у погледу новог закона – постојање казнених одредби. 

Нови  Закон о становању предвиђа функцију „професионалног управника зграде“, чија је обука у Привредној комори Србије у току, а након чега ће добити лиценце и бити уврштени на јединствену листу професионалних управника.

Професионални управници биће могућност за оне стамбене заједнице које не желе или не могу да изаберу управника из редова власника, а са друге стране биће обавеза за све оне који не организују своје стамбене заједнице, не региструју их и не пријаве управнике у законском року. То практично значи да уколико не формирате стамбену заједницу и не изаберете управника до краја године, општина ће вам именовати професионалног управника као привремену меру, док се зграда не организује и не поступи по процедури за регистрацију. 

Обрасци за регистрацију стамбене заједнице могу се преузети са сајта општине Мали Зворник www.malizvornik.rs или добити у канцеларији бр.19. у oпштини Мали Зворник.  

Потребна документација за регистрацију: 

•        попуњен образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

•        попуњен додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице (само уколико се стамбена заједница формира за више улаза једне стамбене зграде)

•        оригинал записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са одлуком о избору управника (пример записника и одлуке) и оригинал записника са неуспеле седнице уколико је управник изабран на поновљеној седници

•        очитана или фотокопирана лична карта управника стамбене заједнице

•        фотокопија потврде о додељеном матичном броју и ПИБ-у скупштине станара/савета зграде (само уколико је стамбена заједница раније имала формирану скупштину станара) фотокопија уговора са банком о отвореном жиро рачуну скупштине станара/савета зграде (само уколико је стамбена заједница раније имала отворен рачун у банци.

 

                                                                    ОПШТИНСКА УПРАВА 
                                                                ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Овде можете преузети списак потребне документације и потребне обрасце