На основу предлога Одлуке о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се из буџета општине Мали Зворник додељују за финансирање традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мали Зворник у 2016. години Комисије за спровођење конкурса за финансирање редовне активности и програма удружења од јавног интереса и конкурса за расподелу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник, а сагласно члану 10. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 2/16) и Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2016. годину („Службени лист општине Мали Зворник“  бр. 12/15 и 5/16), председник општине Мали Зворник доноси 

ОДЛУКУ

о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се из буџета
општине Мали Зворник додељују за финансирање традиционалних цркава
 и верских заједница из буџета општине Мали Зворник у 2016. години

 

 I

Утврђује се предлог Одлуке о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се додељују за финансирање традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мали Зворник у 2016. години, по спроведеном јавном позиву/конкурсу број: 06-1161 који је Комисија општине Мали Зворник расписала 17.06.2016. године.   

 

По спроведеном Конкурсу, средства се додељују следећим традиционалним црквама и верским заједницама: 

1. Програм/ пројекат Инвестиционо и текуће одржавање, поднет од Исламске заједнице Србије, Мали Зворник – износ одобрених средстава 200.000,00 динара. 

2. Програм/ пројекат Сала за народ, поднет од Српске православне црквене општине Доња Трешњица – износ одобрених средстава 200.000,00 динара. 

3. Програм/ пројекат Доградња црквеног објекта, поднет од Српске православне црквене општине Доња Борина – износ одобрених средстава 200.000,00 динара. 

4. Програм/пројекат Санација крова, поднет од Српске православне црквене општине Радаљ – износ одобрених средстава 200.000,00 динара. 

5. Програм/ пројекат Реконструкција црквених објеката, поднет од Српске православне црквене општине Мали Зворник – износ одобрених средстава 200.000,00 динара.

Укупан износ средстава одобрених на Kонкурсу јесте 1.000.000,00 динара.  

II 

Председник општине Мали Зворник и овлашћено лице подносиоца пријаве на Конкурс закључују Уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши додела средстава. 

III 

            Подносилац пријаве који није задовољан Одлуком о одабиру програма/пројекта и износу средстава која се из буџета општине Мали Зворник додељују за финансирање традиционалних цркава и верских заједница из буџета општине Мали Зворник у 2016. години, има право жалбе Општинском већу општине Мали Зворник у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

  

11.07.2016. године                             Председник Општине
Мали Зворник                                         Зоран Јевтић, с.р

Одлука о додели средстава