Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
Општинско Веће
Број: 06- 852/8
Датум: 10.12.2021. године
МАЛИ ЗВОРНИК

Сагласно члану 11. став 2. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима/ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу ( “ Службени лист општине Мали Зворник” бр. 04/21) и расписаним Јавним позивом за доделу бесповратних средстава брачним паровима/ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, бр. 852/1 од 28.09.2021. године, Општинско веће Општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 10.12.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ/ВАНБРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ У 2021. ГОДИНИ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ Одлука о додели бесповратних средстава брачним/ванбрачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу по расписаном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава брачним паровима/ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, бр. 06-852/1 од 28.09.2021. године, у једнократном износу од 1.000.000,00 (једанмилиондинара) следећем брачном пару:

1. Бранислав и Дијана Вићановић из Читлука, општина Мали Зворник
-укупан број бодова: 50

II

Учесници конкурса могу у року од 4 (четири) дана, од дана објаве Одлуке о додели средстава да изврше увид у сопствену документацију коју су поднели на Конкурс и то искључиво на основу писаног захтева упућеног Комисији путем поште или електронске поште ( мејлом ). Након истека наведеног рока увид није дозвољен.

III

У року од од 15 ( петнаест) дана од дана доношења Одлуке о додели средстава, Корисници средстава закључују уговор са општином Мали Зворник и уговор са продавцем непокретности следећим редоследом: општина Мали Зворник и корисници, затим корисници и продавац/продавци.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Мали Зворник.
Одлука о додели средстава биће објављена на огласној табли и на сајту општине Мали Зворник.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.