На основу члана 29. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 (Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/22 и 11/22) и Коначне листе крајњих корисника број 06-1478/11 од 14.12.2022. године, коју је Комисија за реализацију мера енергетске санације донела, председник општине Мали Зворник, дана 13.01.2023. године,  донео је 

ОДЛУКУ
о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације

ДОДЕЉУЈУ СЕ бесповратна средства крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације на територији општине Мали Зворник, за меру Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем и то за следеће крајње кориснике:

Редни број Име и презиме Место Извођач радова Укупан број бодова Износ средстава који се додељује
1. Тања Перић Брасина „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 82,5 420.000,00 дин.
2. Стоја Смиљанић Мали Зворник „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 79 420.000,00 дин.
3. Милан Костић Брасина „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 76 420.000,00 дин.
4. Зоран Средојевић Радаљ „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА 66 420.000,00 дин.

Обзиром да је Скупштина општине Мали Зворник на својој седници одржаној 20.12.2022. године, приступила изменама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22, односно обзиром да је усвојила измене и допуне истих и одређена средства која су неутрошена за мере енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, преусмерила за соларне панеле, крајњи корисници који су били испод црте, односно под редним бројем 3. и 4. остварили су право на субвенцију.

Са крајњим корисницима којима су одобрена средства и привредним субјектима који су изабрани на Јавном позиву, у име општине Мали Зворник, председник општине закључиће тројни уговор о суфинансирању мере енергетске санације породичне куће. 

Ову Одлуку објавити на огласној табли и интернет страници општине Мали Зворник.

Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације