Мали Зворник, 15.06.2020. године

Сагласно члану 11. став 2. Правилника о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу ( “ Службени лист  општине Мали Зворник” бр. 04/19) и расписаним  Јавним позивом  за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, бр. 06-518/1 од 06.03.2020. године, Општинско веће Општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 15.јуна 2020. године, доноси                                                                 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ   СРЕДСТАВА БРАЧНИМ/ВАНБРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ  НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ У 2020. ГОДИНИ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ Одлука о додели бесповратних средстава брачним/ванбрачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу по расписаном Јавном позиву за доделу бесповратних средстава брачним паровима са пребивалиштем на територији општине Мали Зворник за куповину кућа са окућницом на селу, бр. 06-518/1 од 06.03.2020. године, у једнократном износу од 1.000.000,00 (једанмилиондинара) следећем ванбрачном пару:

–          Симовић Урошу из Малог Зворника и Чорбић Лејли из Малог Зворника…………..укупан број бодова: 65

II

Учесници Јавног позива могу у року од 4 (четири) дана, од дана објаве Одлуке о додели средстава  да изврше увид у сопствену  документацију коју су поднели на  Конкурс и то искључиво на основу писаног захтева упућеног Комисији путем поште или електронске поште ( мејлом ). Након истека наведеног рока увид није дозвољен. 

III 

            У року од од 15 ( петнаест) дана од дана доношења Одлуке о додели средстава, Корисници средстава закључују уговор са општином Мали Зворник и уговор са продавцем непокретности следећим редоследом: општина Мали Зворник и корисници, затим корисници и продавац/продавци.                                                                     

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу општине Мали Зворник.

Одлука о додели средстава биће објављена на огласној табли и на сајту општине Мали Зворник.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Јевтић,дипл.инж.руд