На основу члана 64. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, број 5/15 пречишћен текст), након завршеног Јавног позива за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила, председник општине Мали Зворник, дана 28.12.2018. године, донео је 

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ СЕДИШТА ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 

Члан 1.

Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила, Општинско веће општине Мали Зворник објавило је дана 14.12.2018. године. Рок за подношење пријава био је 7 дана од дана објављивања. Јавним позивом је предвиђено да у случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност  ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву те је у складу са тим председник општине Мали Зворник донео Одлуку. 

Члан 2.

Аутоседишта из тачке 1. ове Одлуке се додељује се подносиоцима захтева – родитељима са подручја општине Мали Зворник 

 

АУТО – СЕДИШТА ЗА БЕБЕ/ДЕЦУ 

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

1.

АНДРИЈАНА ЈОКИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

2.

ИСИДОРА ТАДИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

3.

МИЛАН ОСТОЈИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

4.

БРАНКО ЈОВИЋ

РАДАЉ

5.

ВЕСНА ДУКИЋ

РАДАЉ

6.

МИЛАН ПОПОВИЋ

РАДАЉ

7.

МИРЈАНА ЂУКАНОВИЋ

ДОЊА БОРИНА

8.

ДАНКО ГУРДЕЉЕВИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

9.

ВЕСНА БОЖИЛОВИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

10.

МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ

БРАСИНА

11.

СЛАВИША КОСТАДИНОВИЋ

РАДАЉ

12.

СЛАВКА РАДОЈЧИЋ

РАДАЉ

13.

ЈЕЛЕНА САНДИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

14.

СУЗАНА КУКОЉ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

15.

ИВАН ЈОВАНОВИЋ

РАДАЉ

16.

МАРКО ИЛИЋ

РАДАЉ

17.

ДРАГАНА РИСТИЋ

РАДАЉ

18.

МИЛИЦА ДУКИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

19.

ДРАЖЕНКА ВЕЉАНЧИЋ

САКАР

20.

МИЛЕНКО ПЕРИЋ

РАДАЉ

21.

СВЕТЛАНА ВУЧЕТИЋ

ДОЊА ТРЕШЊИЦА

22.

НАТАША СРЕДОЈЕВИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

23.

ЈЕЛЕНА ИЛИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

24.

ИЛИЈА ЛУКИЋ

РАДАЉ

25.

БОЈАНА ПЕРИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

26.

ЈАСМИНА ЛУКИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

27.

АНА ДОШИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

28.

НАДА ЈАКШИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

29.

ЗВЈЕЗДАНА МАЛЕТИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

30.

СВЕТЛАНА КОЈИЋ

ВЕЛИКА РЕКА

31.

ДРАГАНА ПАВЛОВИЋ

ДОЊА БОРИНА

32.

ЕМИЛИЈА ЈАХУРИЋ

ДОЊА БОРИНА

33.

ДАНКА ЈОВАНОВИЋ

БРАСИНА

34.

НАТАША НИКОЛИЋ

РАДАЉ

35.

ДАНИЈЕЛА ОСЕЋАНСКИ

РАДАЉ

36.

МИЛАН ЈЕВТИЋ

САКАР

37.

ДУШИЦА ДЕСПОТОВИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

38.

ДАНИЈЕЛА АНТОНИЋ

БРАСИНА

39.

МИЛАН ГАЈИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

40.

ВЛАДАН МИШИЋ

БРАСИНА

41.

СЕНКА КОНТИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

42.

ТИЈАНА ЛУКИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

43.

СЛАВКО МАТИЋ

ВЕЛИКА РЕКА

44.

НЕВЕНКА ИЛИЋ

РАДАЉ

45.

МАРИЦА ПЕТКОВИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

46.

ДАНИЈЕЛА ЕРИЋ

БУДИШИЋ

47.

САША РАДИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

48.

ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ

ДОЊЕ НАСЕЉЕ

49.

ДАЛИБОР БОЈИЋ

БУДИШИЋ

50.

ЛЕЈЛА ЧОРБИЋ

МАЛИ ЗВОРНИК

Члан 3.

Критеријуми за доделу дечијих аутоседишта заинтересованим родитељима из Табеле из члана 2. утврђени су на основу испуњеноси услова за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила број 06-2451 од 14.12.2018. године на основу провере приложене документације. Родитељи из члана 2. испуњавају услове предвиђене Јавним позивом (пребивалиште једног родитеља на територији општине Мали Зворник и датум рођења детета да је после 14.12.2013. године). С обзиром да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих аутоседишта, предност су имали они подносиоци који су раније поднели пријаву, а чија је документација била уредна. 

Члан 4.

            Набавка дечијих аутоседишта је извршена од укупно опредељених буџетских средстава планираних Одлуком о буџету општине за Мали Зворник за 2018. годину на позицији 41, економска класификација 426910, функција 130-01 буџет. 

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичном сајту општине Мали Зворник www.malizvornik.rs и огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник. 

Члан 6.

Приговор на Одлуку о додели дечијих аутоседишта подноси се Општинском већу општине Мали Зворник у року од 8 дана од дана истицања. 

Број:06-2451/84
Мали Зворник 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.