Објављено на огласној табли
                                                                                                   дана 25.12.2017. године
Весна Илић, дипл. правник

Република Србије
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за доделу стипендија студентима
са подручја општине Мали Зворник
Број: 06-
Дана: 25.12.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената ( „Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17 и 18/17) и Одлуке о броју и висине студентске стипендије за школску 2016/17 годину, бр. 06-2241 од 22.11.2017. године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2017/18. годину, на седници одржаној дана 21.12.2017. године, донела је 

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2017/2018. годину

 

I

 

            На основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2017/2018. годину додељују се стипендије студентима који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, и то:

 

 1. Живановић Синиша из Малог Зворника, Правни факултет у Београду-мастер – 82,24 бодова
 2. Гајић Дејана из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду-82,00 бодова
 3. Михајловић Марина из Малог Зворника, Факултет организационих наука у Београду – мастер -80,56 бодова
 4. Крстић Дејан из Доње Борине, Академија уметности Универзитета у Новом Саду-79,78 бодова
 5. Ристић Тамара из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду-79,60 бодова
 6. Јокић Душко из Малог Зворника, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 79,24 бодова
 7. Јовановић Смиљка из Малог Зворника, Факултет техничких наука у Новом Саду – 77,44 бодова
 8. Борка Теодоровић из Радаља, Саобраћајни факултет у Београду – 76,18
 9. Максић Вања из Доње Борине, Медицински факултет у Новом Саду-76,16 бодова
 10. Несторовић Велибор из Радаља, Електротехнички факултат у Београду – 74,36 бодова
 11. Николић Јована из Малог Зворника, Филолошки факултет у Београду – 74,24 бодова
 12. Ерић Дејан из Малог Зворника, Медицински факултет у Београду-мастер-72,56 бодова
 13. Ђокић Драгица из Малог Зворника, Факултет организационих наука у Београду – 71,78 бодова
 14. Ћирић Немања из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду – 71,42 бодова
 15. Ристановић Александра из Доње Борине, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду – 70,02 бодова

као и студентима који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија, и то: 

1. Ерић Александра из Радаља, Машински факултет у Београду – 70,80 бодова

2. Митровић Тамара из Велике Реке, Висока здравствена школа струковних студија у Београду – 64,00 бодова

3.Јована Стошић из Малог Зворника, Висока здравствена школа струковних студија у Београду – 63,52 бодова

4.Ђорђе Петковић из Велике Реке, Архитектонски факултет у Београду – 62,02 бодова

5. Ристановић Сандра из Брасине, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – 68,58 бодова (Именована је студент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду са 240 ЕСПБ, али допуњује број студената са 180 ЕСПБ). 

II

            Месечни износ студентских стипендија за студенте са територије општине Мали Зворник за школску 2017/18 годину утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2017/2018. годину бр. 06-2241 од дана 22.11.2017. годиине у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора. Студенту се исплаћује стипендија у 10 једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2017. године. 

            Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 69, функције 130, економске класификације 472710 Накнаде за социјалну заштиту Одлуке о буџету за 2017. годину.

            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Мали Зворник. 

V

            Студент – Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.

            Пре потписивања Уговора о стипендирању, Корисник стипендије се обавезује да приложи оверену Изјаву да није корисник студентске стипендије или кредита од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других разних фондова, организација и предузећа. У супротном, Давалац стипендије ће извршити контролу одобрених студентских стипендија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције. Уколико се утврди да је студент корисник такве врсте стипендије, губи право на општинску стипендију и аутоматски следећи кандидат са ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и Ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2017/2018. годину. 

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна. 

VI

            Одлуку доставити: учесницима конкурса, председнику општине, начелнику Општинске управе и архиви. 

VII

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

О б р а з л о ж е њ е 

            На основу члана 3. став. 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 6/13, 14/17 и 18/17 ) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2017/2018. годину бр. 06-2241 од 22.11.2017. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2017/2018. годину.

            Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2017/2018. годину број 06-2319 од 30.11.2017. године, објављен је дана 30.11.2017. године, на огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник и на сајту општине Мали Зворник и био је отворен 15 дана од дана објављивања.

           Конкурсом је предвиђена додела двадесет студентских стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно, и то за петнаест студената који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), од друге до последње или мастер академских студија, као и пет студената који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, од друге до последње године студија.

            Уколико у поступку избора студената Комисија за доделу стипендија утврди да се пријавио мањи број од 15 студената, односно да не испуњава услове за доделу стипендија 15 студената који су уписали једну од година основних студија  у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ, или мастер академских студија, део недодељених средстава биће пренет за студенте који су уписали једну од година основних студија за које је законом предвиђено да имају збир од 180 ЕСПБ, и обратно.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр. 06-1848 од 04.10.2016. године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс на седници одржаној дана 21.12.2017. године и том приликом утврдила следеће:

            Благовремене пријаве на конкурс поднело је 30 кандидата, и то:

Живановић Синиша из Малог Зворника, Правни факултет у Београду, Гајић Дејана из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду, Михајловић Марина из Малог Зворника, Факултет организационих наука у Београду, Крстић Дејан из Доње Борине, Академија уметности Универзитета у Новом Саду, Ристић Тамара из Малог Зворника, Медицински факултет у Новом Саду, Јокић Душко из Малог Зворника, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Јовановић Смиљка из Малог Зворника, Факултет техничких наука у Новом Саду, Борка Теодоровић из Радаља, Саобраћајни факултет у Београду, Максић Вања из Доње Борине, Медицински факултет у Новом Саду, Несторовић Велибор из Радаља, Електротехнички факултат у Београду, Николић Јована из Малог Зворника, Филолошки факултет у Београду, Ерић Дејан из Малог Зворника, Медицински факултет у Београду-мастер, Ђокић Драгица из Малог Зворника, Факултет организационих наука у Београду, Ћирић Немања из Радаља, Факултет техничких наука у Новом Саду, Ристановић Александра из Доње Борине, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Ристановић Сандра из Брасине, Филозофски факултет у Новом Саду, Јашић Александар из Малог Зворника, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Слађана Врачевић из Цулина, Пољопривредни факултет у Новом Саду, Ивана Спасојевић из Малог Зворника, Економски факултет у Београду, Миленко Матић из Велике Реке, Економски факултет у Суботици, Стефан Средојевић из Малог Зворника, ФТН Нови Сад, Симић Бранко из Малог Зворника, ФТН Нови Сад, Никола Илић из Доње Борине, Саобраћајни факултет у Београду, Ивана Васић из Радаља, Правни факултет у Београду, Кулић Јово из Радаља, Специјалистичке струковне студије на високој здравственој школи струковних студија у Београду, Живковић Дагана из Малог Зворника, Филозофски факултет у Београду, Ерић Александра из Радаља, Машински факултет у Београду, Митровић Тамара из Велике Реке, Висока здравствена школа струковних студија у Београду, Јована Стошић, Висока здравствена школа струковних студија у Београду и Ђорђе Петковић из Велике Реке, Архитектонски факултет у Београду.

            Отварањем конкурсне документације и разматрањем приспелих пријава утврђено је да:

            Кандидати из тачке I ове Одлуке остварују право на студентску стипендију.

            Кандидаткиња Ристановић Сандра, студент Филозофског факултета Универзитета у Београду је студент који је први од кандидата испод црте међу студентима са 240 ЕСПБ који испуњавају услове конкурса и због тога допуњује број додељених стипендија студената са 180 ЕСПБ, сагласно тачки II Конкурса.

         Кандидати који испуњавају све услове конкурса али нису остварили право на стипендију су: Јашић Александар из Малог Зворника, Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Слађана Врачевић из Цулина, Пољопривредни факултет у Новом Саду, Ивана Спасојевић из Малог Зворника, Економски факултет у Београду, Миленко Матић из Велике Реке, Економски факултет у Суботици који у потпуности испуњавају услове конкурса, али се по оствареном броју бодова налазе испод првих петнаест студената међу кандидатима са 240  ЕСПБ,  колико је и предвиђено Одлуком о броју и висини студентске стипендије.

          Кандидати који нису остварили право на стипендију јер нису испунили неки од услова конкурса су: Живковић Драгана из Малог Зворника, Филозофски факултет у Београду-мастер-именована има просечну оцену студирања 8,29 па самим тим није могла ни да учествује на конкурсу јер не испуњава услов учешћа на конкурсу  који се односи на просечну оцену студирања од најмање 8,50  а пребивалиште на територији општине Мали Зворник именованој је је тек од 8.12.2017. године, а услов из конкурса је да студент има пребивалиште најмање 3 године на територији општине Мали Зворник, или да родитељи имају пребивалиште, што се мора такође документовати;Кулић Јово из Радаља, Специјалистичке струковне студије на високој здравственој школи струковних студија у Београду-просечна оцена студирања је 7,88, тако да не задовољава услов у погледу просечне оцене студирања који је најмање 8,50 па самим тим није могао ни да учествује на конкурсу;Стефан Средојевић из Малог Зворника, ФТН Нови Сад-Уверење о пребивалишту не датира из времена трајања конкурса већ од 27.09.2017. године тако да се из уверења о пребивалишту чији је датум издавања пре рока изласка конкурса не може утврдити да именовани има пребивалиште на територији општине Мали Зворник непосредно 3 године пре изласка конкурса ;Никола Илић из Доње Борине, Саобраћајни факултет у Београду- Уверење о пребивалишту не датира из времена трајања конкурса већ од 04.10.2017. године тако да се из Уверења о пребивалишту чији је датум издавања пре рока изласка конкурса не може утврдити да именовани има пребивалиште на територији општине Мали Зворник непосредно 3 године пре изласка конкурса;Симић Бранко из Малог Зворника, ФТН Нови Сад-број неположених испита-1, услов у конкурсу је да су положени сви испити из претходних година;Ивана Васић из Радаља, Правни факултет у Београду-документација непотпуна јер недостаје Уверење о држављанству РС.

       Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:

1. уписану другу годину студија             – 10 бодова,

2. уписану трећу годину студија             – 15 бодова,

3. уписану четврту годину студија         – 20 бодова,

4. уписану пету годину студија              – 25 бодова,

5. уписану шесту годину студија            – 30 бодова,

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

            Увидом у приспелу документацију и применом критеријума из Правилника, а посебно члана 13. и члана 14. сачињена је ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је одлучено као у диспозитиву.        

                                          КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

                                                                   Председник Комисије:

                                        Младен Петровић, инжењер машинства,с. р     

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОД 240 ЕСПБ 

Ред.бр.

Име и презиме

Назив факултета

Година студија

Укупно бодова

1.

Живановић Синиша из М. Зворника

Правни факултет у Београду

мастер

82,24

2.

Гајић Дејана из М. Зворника

Медицински факултет у Новом Саду

V

82,00

3.

Михајловић Марина из М. Зворника

Факултет организационих наука у Београду

мастер

80,56

4.

 

Крстић Дејан из Д. Борине

Академија уметности Универзитета у Новом Саду

мастер

79,78

5.

Ристић Тамара из М. Зворника

Медицински факултет у Новом Саду

V

79,60

 

6.

Јокић Душко из М. Зворнику

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

V

79,24

7.

Јовановић Смиљка из М. Зворника

Факултет техничких наука у Новом Саду

 

мастер

77,44

8.

Борка Теодоровић из Радаља

Саобраћајни факултет у Београду

мастер

76,18

9.

Максић Вања из Доње Борине

Медицински факултет у Новом Саду

IV

76,16

10.

Несторовић Велибор из Радаља

Електротехнички факултат у Београду

IV

74,36

11.

Николић Јована из М. Зворника

Филолошки факултет у Београду

IV

74,24

12.

Ерић Дејан из М. Зворника

Медицински факултет у Београду-мастер

мастер

72,56

13.

Ђокић Драгица из М. Зворника

Факултет организационих наука у Београду

IV

71,78

14.

Ћирић Немања из Радаља

Факултет техничких наука у Новом Саду

 

IV

71,42

15.

Ристановић Александра из Д. Борине

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду

III

70,02

16

Ристановић Сандра из Брасине

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

III

68,58-именов. допуњава бр.студ. који су оств.право на стип.са 180 ЕСПБ

17.

Јашић Александар из Малог Зворника

 

Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин

 

III

68,16

 

 

 

 

 

18.

Слађена Врачевић из Цулина

Пољопривредни факултет у Новом Саду

II

66,40

19.

Ивана Спасојевић из М. Зворника

Економски факултет у Београду

II

63,16

20.

Миленко Матић из Велике Реке

Економски факултет у Суботици

II

62,68

  

РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА КОЈИ СТУДИРАЈУ НА СТУДИЈСКОМ

ПРОГРАМУ ОД 180 ЕСПБ 

Ред.бр.

Име и презиме

Назив факултета

Година студија

Укупно бодова

1.

Александра Ерић из Радаља

Машински факултет у Београду

III

70,80

2.

Тамара Митровић из Велике Реке

Висока здравствена школа струковних студија-Београд

II

64,00

3.

Јована Стошић из М. Зворника

Висока здравствена школа струковних студија-Београд

II

63,52

4.

 

Ђорђе Петковић из Велике Реке

Архитектонски факултет -Београду

II

62,02

5.

Ристановић Сандра из Брасине

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

III

68,58