Објављено дана 23.11.2016. године

На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр. 06-1463 од 22.10.2013.године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/17. годину, на седници одржаној дана 21.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

Одлука о додели стипендија

Република Србије
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за доделу стипендија
Број: 06-1869/1
Дана:23.11.2016.године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 9. Правилника о стипендирању студената бр. 06-1463 од 22.10.2013.године, Комисија за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/17. годину, на седници одржаној дана 21.11.2016. године, донела је

О Д Л У К У

о додели стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину

 

I

            На основу расписаног и објављеног Конкурса за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину додељују се стипендије следећим студентима, и то: 

 1. Белић Јелена из М. Зворника, Факултет физичке хемије у Београду-мастер-78,16 бодова
 2. Живановић Синиша из М. Зворника, четврта година Правног факултета у Новом Саду-77,36 бодова
 3. Гајић Дејана из М. Зворника, четврта година Медицинског факултета у Новом Саду-77, 00 бодова
 4. Михајловић Марина из М. Зворника, четврта година Факултета организационих наука у Београду-74,36 бодова
 5. Ристић Тамара из М. Зворника, четврта година Медицинског факултета у Новом Саду-73,70 бодова
 6. Јовановић Смиљка из М. Зворника, четврта година Факултета техничких наука у Новом Саду-72,44 бода
 7. Вукић Немања из Брасине, четврта година Факултета организационих наука у Београду-71,48 бодова
 8. Максић Вања из Доње Борине, трећа година Медицинског факултета у Новом Саду-70,20 бодова
 9. Николић Јована из М. Зворника, трећа година Филолошког факултета  у Београду-69,00 бодова
 10. Несторовић Велибор из Радаља, трећа година Електротехничког факултата у Београду—67,86 бодова
 11. Ристановић Александра из Доње Борине, друга година Факултета ветеринарске медицине у Београду-64,42 бода
 12. Ристановић Сандра из Брасине, друга година Филозофског факултета у Новом Саду-63,58 бодова
 13. Петковић Невена из М. Зворника, друга година Филозофског факултета у Новом Саду-63,16 бодова
 14. Јашић Александар из М. Зворника, друга година Техничког факултета  „Михајло Пупин“Зрењанин Универзитета у Новом Саду-62,80
 15. Илић Жељана из М. Зворника, друга година Пољопривредног факултета у Новом Саду-62,02 

II

            Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Мали Зворник утврдило је Општинско веће општине Мали Зворник, Одлуком о броју и висини студентске стипендије за школску 2016/2017. годину бр. 06-1852 од дана 04.10.2016. годиине у висини од 10.000,00 динара. 

III

            Стипендија из тачке II ове Одлуке се додељује без обавезе враћања, изузев ако дође до раскида уговора и студенту се исплаћује стипендија у 10 једнаких месечних рата, а студенту завршне године студија са непарним бројем семестара у пет једнаких месечних рата, почев од октобра месеца 2016.године.

            Исплата стипендије ће се вршити преко текућег рачуна Корисника стипендије. 

IV

            Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Мали Зворник са позиције 17, функције 110, економске класификације 472-Накнаде за социјалну заштиту Одлуке о буџету за 2016. годину.

            За реализацију претходног става ове тачке надлажна је Служба буџета општинске управе општине Мали Зворник.

 V

 

            Студент – Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Даваоцем стипендије којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе, најкасније у року од 15 дана од дана пријема ове Одлуке.

            Корисник стипендије се обавезује да достави потврду са факултета да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете или спорта и других разних фондова, организација и предузећа. У супротном, Давалац стипендије ће извршити контролу одобрених студентских стипендија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја-Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције. Уколико се утврди да је студент корисник такве врсте стипендије,  губи право на општинску стипендију и аутоматски следећи кандидат са ранг листе стиче право да буде корисник стипендије.

            Саставни део ове Одлуке је и ранг листа кандидата за студентске стипендије за школску 2016/2017.годину. 

VI

            Студент који није задовољан Одлуком о додели стипендија може у року од 8 дана од дана пријема исте, поднети приговор Општинском већу општине Мали Зворник, чија је одлука коначна. 

VI

            Одлуку доставити: учесницима конкурса, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви. 

VII

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу општине Мали Зворник“.

 

О б р а з л о ж е њ е 

            На основу члана 3. став. 3 Правилника о стипендирању студената („Службени лист општине Мали Зворник“, бр.6/13) и Одлуке о броју и висини студентске стипендије за школску 2016/2017. годину бр. 06-1852 од 04.10.2016. године, расписан је Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017.годину.

            Конкурс за доделу стипендија студентима са подручја општине Мали Зворник за школску 2016/2017. годину број 06-1869, објављен је дана 07.10.2016. године, на огласној табли Општине Мали Зворник и на сајту општине Мали Зворник и био је отворен до 15. новембра 2016. године.

Конкурсом је предвиђена додела петнаест стипендија у висини од 10.000,00 динара месечно а сагласно Одлуци о броју и висини студентских стипендија за школску 2016/2017. годину број 06-1852 од 04.10.2016. године.

            Комисија за доделу стипендија студентима са територије општине Мали Зворник именована решењем Општинског већа општине Мали Зворник бр. 06-1848 од 04.10.2016.године, разматрала је приспеле пријаве на Конкурс на седници одржаној дана 21.11.2016. године у сали Општинског већа општине Мали Зворник и том приликом утврдила следеће:

            Благовремене пријаве на конкурс поднело је 19 кандидата, и то:

Белић Јелена из М. Зворника, Факултет физичке хемије у Београду-мастер, Живановић Синиша из М. Зворника, четврта година Правног факултета у Новом Саду, Гајић Дејана из М. Зворника, четврта година Медицинског факултета у Новом Саду, Михајловић Марина из М. Зворника, четврта година Факултета организационих наука у Београду, Ристић Тамара из М. Зворника, четврта година Медицинског факултета у Новом Саду, Јовановић Смиљка из М. Зворника, четврта година Факултета техничких наука у Новом Саду, Вукић Немања из Брасине, четврта година Факултета организационих наука у Београду, Максић Вања из Доње Борине, трећа година Медицинског факултета у Новом Саду, Николић Јована из М. Зворника, трећа година Филолошког факултета  у Београду, Несторовић Велибор из Радаља, трећа година Електротехничког факултата у Београду, Ристановић Александра из Доње Борине, друга година Факултета ветеринарске медицине у Београду, Ристановић Сандра из Брасине, друга година Филозофског факултета у Новом Саду, Петковић Невена из М. Зворника, друга година Филозофског факултета у Новом Саду, Јашић Александар из М. Зворника, друга година Техничког факултета у „Михајло Пупин“Зрењанин Универзитета У Новом Саду, Илић Жељана из М. Зворника, друга година Пољопривредног факултета у Новом Саду, Ерић Александра из Радаља, друга година Машинског факултета у Београду, Ћирић Немања из Радаља, трећа година Факултеата техничких наука у Новом Саду, Павић Милица из М. Зворника, мастер архитектуре и Ковачевић Мирољуб из М. Зворника, друга година Рударско-геолошког факултета у Београду.

            Разматрањем приспелих пријава утврђено је да кандидат  Ковачевић Мирољуб из М. Зворника испуњава све услове конкурса али је по редоследу бодова на 16. месту, Кандидат Ћирић Немања из Радаља нема пријаву пребивалишта на територији општине М. Зворник у трајању од три године, док кандидат Павић Милица из М. Зворника и Ерић Александра и Радаља не испуњавају услове конкурса из тачке 2. Конкурса, по којој право на стипендију имају студенти који су уписали једну од година основних студија у трајању од најмање четири године, односно за које је законом предвиђено да имају збир од 240 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), док су оба кандидата уписала основне академске студије обима 180 ЕСПБ + мастер, а документација кандидата Милице Павић је не комплетна јер није достављена фотокопија индекса. Комисија за доделу стипендија је извршила рангирање кандидата на основу критеријума утврђених члановима 11., 12., 13 и 14. Правилника о стипендирању студената, којима је дефинисано следеће:

–          чланом 11. Правилника је дефинисано да се редослед студената за доделу стипендија утврђује на основу постигнутог успеха у студирању и уписане године студија;

–          чланом 12. Правилника је дефинисано да се под постигнутим успехом у студирању, подразумева висина просечне оцене током студија с тим да се критеријуми из претходног члана вреднују бодовима, тако што се висина просечне оцене студија помножи са индексом 6;

–          чланом 13. Правилника је дефинисано да се критеријуми за уписану годину вреднују по бодовима и то за:

1. уписану другу годину студија             – 10 бодова,

2. уписану другу годину студија             – 15 бодова,

3. уписану другу годину студија             – 20 бодова,

4. уписану другу годину студија             – 25 бодова,

5. уписану другу годину студија             – 30 бодова,

      –     чланом 14. Правилника је дефинисано да се укупан број бодова добија сабирањем бодова утврђених по критеријумима из члана 11. овог Правилника, а према подацима из званичне документације.

            На основу броја бодова утврђује се ранг листа.

            Увидом у приспелу документацију и применом критеријума из Правилника, а посебно члана 13. и члана 14. сачињена је ранг листа која је саставни део ове Одлуке, те је одлучено као у диспозитиву. 

 

                               КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА 

                                                Председник Комисије:
                             Младен Петровић, инжењер машинства,с. р


РАНГ ЛИСТА

Ред.бр.

Име и презиме

Назив факултета

Година студија

Укупно бодова

1.

Белић Јелена из М. Зворника

Факултет физичке хемије у Београду

мастер

78,16

2.

Живановић Синиша из М. Зворника

Правни факултет у Новом Саду

IV

77,36

3.

Гајић Дејана из М. Зворника

Медицински факултет у Новом Саду

IV

77, 00

4.

Михајловић Марина из М. Зворника

Факултет организационих наука у Београду

IV

74,36

5.

Ристић Тамара из М. Зворника

Медицински факултет у Новом Саду

IV

73,70

6.

Јовановић Смиљка из М. Зворника

Факултет техничких наука у Новом Саду

 

IV

72,44

7.

Вукић Немања из Брасине

Факултета организационих наука у Београду-

IV

71,48

8.

Максић Вања из Доње Борине

Медицински факултет у Новом Саду

III

70,20

9.

Николић Јована из М. Зворника

Филолошки факултет  у Београду

III

69,00

10.

Несторовић Велибор из Радаља

Електротехнички факултат у Београду

III

67,86

11.

Ристановић Александра из Доње Борине

Факултета ветеринарске медицине у Београду

II

64,42

12.

Ристановић Сандра из Брасине

Филозофски факултет у Новом Саду

II

63,58

13.

Петковић Невена из М. Зворника

Филозофски факултет у Новом Саду

II

63,16

14.

Јашић Александар из М. Зворника

Технички факултет  „Михајло Пупин“Зрењанин

II

62,80

15.

Илић Жељана из М. Зворника

Пољопривредни факултет у Новом Саду

II

62,02

         

16

Ковачевић Мирољуб из М. Зворника

Рударско-геолошки факултет у Београду

II

61,48

Одлука о додели стипендија