Р е п у б л и к а  С р б и ј а

Општина Мали Зворник
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Број: 06-613/2017-4
Датум: 16.05.2017. године
Мали Зворник 

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447 од 22.12.2016. године и Одлуке о усвајању Исправке текста локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447/2016-3 од 17.03.2017. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-613/2017 од 18.04.2017. године и 06-613/1 од 26.04.2017. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник бр: 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 16.05.2017. године, донела је 

ОДЛУКУ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2017. ГОДИНИ

 I

      УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2017. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр:06-613/2017 од 18.04.2017. године и 06-613/1-2017 од 26.04.2017. године из средстава буџета општине Мали Зворник за 2017. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу, следећим послодавцима:

 1.     Занатско кројачка радња „JANA WEAR“ 15 317 Доња Борина, Даринка Илић, пр ПИБ 109923954, чији је захтев заведен под  бројем 06-613/2 од 28.04.2017. године. 

                                                                                                Број радних места:4

2.     „ИНФОФИН“ д.о.о Трг Вука Караџића бб, Лозница-огранак Ројал Дрина Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 26, ПИБ 105920040, законски заступник Драгослав Николић, чији је захтев ѕаведен под бројем 06-613/3 од 03.05.2017. године.

        Број радних места:2

3.     „МЕТАЛНО 2012“ д.о.о Мали Зворник, ул. Вука Караџића, бр.  51, 15 318 Мали Зворник, ПИБ 107692426, Момир Томић, законски заступник, чији је захтев заведен под бројем 06-613/4 од 08.05.2017. године.

Број радних места:2

4.     Самостална угоститељска радња „ НОВИ МОСТ ДА“,  Данило Аћимовић пр , ул. Вука Караџића, бр. 53, Мали Зворник, ПИБ 107495124 чији је захтев заведен под бројем 06-613/5 од 10.05.2017. године.

                                                                                                            Број радних места:2

 5.     Самостална трговинска радња „АДА“, Велика Река, Мали Зворник, Богољуб Мићић, пр, ПИБ 101361957 чији је захтев заведен под бројем 06-613/6 од 15.05.2017. године (у пошти примљено дана 10.05.2017. године). 

                                                                                                            Број радних места:2

 II

Председник општине Мали Зворник и послодавац који је остварио право на субвенцију, односно подносилац захтева који је испунио услове Јавног позива, међусобно закључују уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе и на основу кога ће се вршити исплата субвенције. 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на сајту општине www.malizvornik.rs и на огласној табли општине Мали Зворник.

IV

Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема исте. 

Одлуку доставити: Подносиоцима захтева, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви. 

V 

Образложење

На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-613/2017 од 18.04.2017. године и бр. 06-613/1 од 26.04.2017. године који је објављен дана 18.04.2017. године на сајту општине и на  огласној табли општинске управе општине Мали Зворник а који је био отворен до 10.05.2017. године, благовремено се јавило укупно 5 послодаваца који имају седиште или огранак на подручју општине Мали Зворник, и то: Занатско кројачка радња „JANA WEAR“ 15 317 Доња Борина, Даринка Илић, пр, „ИНФОФИН“ д.о.о Трг Вука Караџића бб, Лозница-огранак Ројал Дрина Мали Зворник, ул. Краља Петра 1, бр. 26, „МЕТАЛНО 2012“ д.о.о Мали Зворник, ул. Вука Караџића, бр.  51, 15 318 Мали Зворник, Самостална угоститељска радња „ НОВИ МОСТ ДА“,  Данило Аћимовић пр , ул. Вука Караџића, бр. 53, Мали Зворник, Самостална трговинска радња „АДА“, Велика Река, Мали Зворник, Богољуб Мићић, пр.

Разматрањем поднетих захтева, односно провером испуњености услова Јавног позива и приложене конкурсне документације, утврђено је да су подносиоци захтева у року поднели целокупну тражену документацију која је потпуна и да испуњавају све предвиђене услове Јавног позива, те је на основу напред наведеног донета Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места у 2017. години.    

                                        Комисија за доделу субвеција
                                                   Весна Илић, с.р.