Република Србија
Општина Мали Зворник
Број: 06-2416/20
Дана, 29.12.2015.године
Мали Зворник 

        Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2015.годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована решењем председника општине Мали Зворник број 06-2456 од 11.12.2015.године, на седници одржаној дана 29.12.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2015. ГОДИНИ

 

I 

     УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2015. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву 06-2416 од 07.12.2015.године, из средстава Буџета општине Мали Зворник за 2015.годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2015.годину у општини Мали Зворник, и то: 

1. POBEDA WOOD ДОО Мали Зворник, са седиштем у ул. Вука Караџића бр. 11, Мали Зворник матични број: 20794372 ПИБ: 107399146 кога заступа директор Иван Митић, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/1;

Број радних места 2

2.  СЗПР Зоран Митровић Мали Зворник, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/2;

Број радних места 2

3. Занатско угоститељска трговинска радња  БАЗА II Бранко Јовић пр Радаљ, са седиштем у ул. Радаљ бб, Мали Зворник матични број: 63596876 ПИБ: 108644153 кога заступа  Бранко Јовић предузетник, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/4;

Број радних места 3

4. Трговинско занатска угоститељска радња ИГЊАТОВИЋ Горан Игњатовић Брасина, са седиштем у ул. Вука Караџића бр. 11, Мали Зворник матични број: 61509020 ПИБ: 106284068 кога заступа Горан Игњатовић предузетник, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/5;

Број радних места 3

5. Фризерски салон за жене “Ружа“ Ерић Ружица пр Мали Зворник, са седиштем у ул. Дринска бб, Мали Зворник матични број:  54974329 ПИБ: 103066598 кога заступа  Ружица Ерић предузетник, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/6;

Број радних места 2

6. WOLF КД Лозница, са седиштем у ул. Луке Стевића 10, Лозница матични број:  20017376 ПИБ: 103771774, са огранком WOLF KD LOZNICA OGRANAK BR.1 RADALJ Радаљ бб, кога заступа  Дејан Живановић , чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/7;

 Број радних места 3

7. Самостална угоститељска радња  НОВИ МОСТ ДА  Данило Аћимовић прМ.Зворник,са седиштем у ул. Вука Караџића 53, Мали Зворник матични број:  62780827 ПИБ: 107495124 кога заступа  Данило Аћимовић предузетник, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/9;

Број радних места 2

8. Земљорадничка задруга НЕВАЧЕ Велика Река, са  седиштем у ул. Велика Река бб, Мали Зворник матични број: 20132817 ПИБ:104266470 кога заступа  Јелена Јанковић, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/10;

Број радних места 10

9. Друштво за трговину производњу и услуге СКРОЗ доо Велика Река, са  седиштем у ул. Велика Река бб, Мали Зворник матични број: 20742739 ПИБ: 107106325 кога заступа  Гордана Савић, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/11;

Број радних места 10

10. Самостална грађевинска радња Станковић Драган пр Мали Зворник, са  седиштем у ул. Светосавска 256, Мали Зворник матични број:  50748090 ПИБ: 101363376 кога заступа  Драган Станковић , чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/13;

Број радних места 3

11. Самостално занатско трговинска радња “САВИЋ“ Госпава Савић пр Мали Зворник, са  седиштем у ул.Бучевска 2, Мали Зворник матични број:   50750248 ПИБ: 101361981 кога заступа  Госпава Савић, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/14;

Број радних места 2

12. Рибарница “Маре“ Гордана Јокић пр Радаљ,узгој рибе и трговина рибом, са седиштем у ул. Бучевска 2, Мали Зворник матични број:   63761753 ПИБ: 108871041 кога заступа  Гордана Јокић, чији је захтев заведен под  бројем 06-2416/15.

Број радних места 2

13. “ИНФОФИН“ доо Лозница, са седиштем у ул. Владе Зечевића бр.4, Лозница , матични број: 20490462, ПИБ: 105920040, кога заступа Ана Николић, чији је захтев заведен под бројем 06-2416/16

Број радних места 2

 

 

II 

Председник општине Мали Зворник и подносилац захтева закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције. 

III 

 Подносилац захтева који није задовољан Одлуком о додели субвенција послодавцима за отварање нових радних места у 2015. години може у року од 8 дана од дана пријема исте поднети приговор Комисији за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2015. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места.

IV 

Одлуку доставити: Подносиоцима захтева, Председнику општине,  Начелнику Општинске управе и архиви. 

Образложење 

На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2015.години објављен дана 07.12.2015. године и који је био отворен 8 дана од дана објављивања благовремено се јавило укупно 16 послодаваца, и то: POBEDA WOOD ДОО Мали Зворник, СЗПР Зоран Митровић Мали Зворник, Занатско угоститељска трговинска радња  БАЗА II Бранко Јовић пр Радаљ, Трговинско занатска угоститељска радња ИГЊАТОВИЋ, Фризерски салон за жене “Ружа“ Ерић Ружица пр Мали Зворник, „WOLF“ КД Лозница, са седиштем у ул. Луке Стевића 10, Лозница, Самостална угоститељска радња НОВИ МОСТ ДА Данило Аћимовић пр, Мали Зворник, Земљорадничка задруга НЕВАЧЕ Велика Река, Друштво за трговину производњу и услуге СКРОЗ доо Велика Река, Самостална грађевинска радња Станковић Драган пр Мали Зворник, Самостално занатско трговинска радња “САВИЋ“ Госпава Савић пр Мали Зворник, Рибарница “Маре“ Гордана Јокић пр Радаљ, “ИНФОФИН“ доо Лозница, Интернистичка ординација „Пажин-Михајловић“ Мали Зворник, „Унијапројект“д.о.о. Мали Зворник и ПТР „Боги-транс“ Велика Река.

Разматрањем приспелих захтева утврђено је да подносиоци захтева Интернистичка ординација „Пажин-Михајловић“ Мали Зворник, „Унијапројект’ ‘д.о.о. Мали Зворник и ПТР „Боги-транс“ Велика Река не испуњавају услове из става 2. Јавног позива те њихове пријаве нису узете у разматрање, с обзиром да се субвенција одобрава оним послодавцима који запошљавају 2 и више лица.

На основу критеријума из Јавног позива донета је Одлуком о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места у 2015. години.                                                                           

                                                                     Председник Комисије
                                                                        Весна Илић, с.р.