Република Србија
Општина Мали Зворник
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Број:06-2172/2016-1
Датум:02.12.2016. године
Мали Зворник 

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-2172/2016 од 17.11.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 02.12.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

 

I 

     УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2016. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр:06-2172/2016 од 17.11.2016. године, из средстава буџета општине Мали Зворник за 2016. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу, послодавцу:

 1.      IVA-PHARM MZ, Ивана Бајуновић пр апотека Мали Зворник, ПИБ 109713945, чији је захтев заведен под  бројем 06-2172/1 од 24.11.2016. године. Број радних места:2


II

Председник општине Мали Зворник и подносилац захтева закључују уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе и на основу кога ће се вршити исплата субвенције.

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на сајту општине www.opstinamalizvornik.rs и на огласној табли општине М. Зворник. 

IV 

Одлуку доставити:Подносиоцима захтева, Председнику општине, Заменику начелника Општинске управе и архиви.

 

Образложење 

       На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години бр:06-2172/2016 од 17.11.2016. године,  који је објављен дана 17.11.2016. године на огласној табли општине Мали Зворник и на сајту општине, а који је био отворен 8 дана од дана објављивања, благовремено се јавио послодавац IVA-PHARM MZ, Ивана Бајуновић пр апотека Мали Зворник, ПИБ 109713945, који је поднео захтев за доделу субванција за укупно 2 незапослена радника.

       Разматрањем поднетог захтева, односно провером испуњености услова Јавног позива и приложене документације, утврђено је да  подносилац захтева у року поднео целокупну тражену документацију која је потпуна и да испуњава све услове  из тачака 2. и 3. Јавног позива, те је на основу напред наведеног донета  Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места у 2016. години.

                                                                          

                                            Председник Комисије
                                      Весна Илић, дипл. правник

Текст Одлуке