На основу члана 121.став 4. Статута општине Мали Зворник (“Службени лист општине Мали Зворник, број 21/18) и члана 4. Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 2/19 и 13/20), председник Скупштине општине Мали Зворник, доноси

ОДЛУКУ
о расписивању избора за чланове Савета месних заједница

1. Расписујем изборе за за чланове Савета месних заједница за 28. новембар 2020. Године, у времену од 10,00 до 18,00 часова за месне заједнице: Брасина, Доња Борина, Радаљ, Доње Насеље, Центар, Сакар, Будишић, Амајић, Доња Трешњица, Цулине и Велика Река.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана објављивања у Службеном листу општине Мали Зворник.
3. Изборе за чланове Савета месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Мали Зворник.
4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Мали Зворник”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 1943
Дана, 27.10.2020. године
У Малом Зворнику

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.