На основу члана 2. и члана 61. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016), одредаба Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде  („Службени гласник РС“ број:101/2017)  и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 5/15-пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана 22.12.2017.године донела је

 О Д Л У К У

О утврђивању минималног износа издвајања  за текуће и инвестиционо одржавање заједнички делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни да издвајају на име текућег  и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији Општине Мали Зворник, као и утврђивање минималног износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављења професионалног управника од стране локалне самоуправе, као вид принудне мере. 

Члан 2.

           Власници посебних делова зграда на територији Општине Мали Зворник износе из члана 1. ове Одлуке обавезни су да издвајају у циљу остваривања јавног интереса у области одрживог развоја становања. 

Минимална висина износа на име трошкова  Инвестиционо одржавања 

Члан 3. 

          Инвестиционо одржавање зграде су активности које се предузимају у циљу побољшања услова коришћења зграде, а којима се побољшавају карактерстике постојећих елемената зграде у односу на изведено стање, њиховом заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег века трајања.

        Минимална висина износа трошкова за инвестиционо одржавање представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде.                     

       Минимална висина износа трошкова за инвестиционо  одржавање зграде утврђује се применом следећих критеријума:

        1) просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику;

        2)намена посебног или самосталног дела зграде;

        3) просечна старост зграде.

        4) трошкови инвестиционог одржања лифта, за зграде које имају лифт.

        5)коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде износи 2,00.

 

Члан 4. 

          Применом критеријума из члана 3. став 3. ове Одлуке и Правилником прописаног обрасца, утврђује се минимални износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда по метру квадратном месечно и то:

 

1.Минимална висина износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за стан и пословн простора  (Цио) 

 

Р.бр.

ТИП И СТАРОСТ ЗГРАДЕ

Износ (дин/м2)

 
 

1.

 за зграде без лифта  старости 10 година

2,90

 

2.

 за зграде са лифтом  старости 10 година

3,78

 

3.

 за зграде без лифта  старости 10-20 година

4,35

 

4.

 за зграде са лифтом  старости 10-20 година

5,66

 

5.

 за зграде без лифта  старости 20-30 година

5,80

 

6.

 за зграде са лифтом  старости 20-30 година

        7,55

 

7.

 за зграде без лифта   старости 30 година

7,26

 

8.

 за зграде са лифтом  старости 30 година

9,44

 

 

2.минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу и самосталне делове зграда (Цио) 

 

Р.бр.

СТАРОСТ ЗГРАДЕ

Износ (дин/м2)

 
 

1.

 за зграде старости 10 година

1,74

 

2.

 за зграде старости 10-20 година

2,61

 

3.

 за зграде старости 20-30 година

3,49

 

4.

 за зграде старости 30 година

4,36

 

 

 3.Минимална висина износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања гаражних боксова и гаражних места (Цио) 

 

Р.бр.

СТАРОСТ ЗГРАДЕ

Износ (дин/м2)

 
 

1.

 у згради  старости 10 година

1,16

 

2.

 у згради старости 10-20 година

1,74

 

3.

 у згради старости 20-30 година

2,32

 

4.

 у згради старости 30 година

2,90

 

Напомена: Просечна нето зарада за период I-XII 2016. годину је 36.311,00 динара

Извор: РЗС Републике Србије

Коефицијент јединице локалне самоуправе (Кјлс) износи 2,00.

 

Минимална висина износа на име трошкова текућег одржавања 

Члан 5. 

                   Текуће одржавање зграде су активности које се спроводе у циљу  спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а која се састоје од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно предузимање свих активности којима се обезбеђује одржавање зграде на задовољавајућем нивоу  употребљивости.

      Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде, а трошкови за одржавање земљишта укључени су у износ одржавања зграде.                                             

      Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде утврђује се применом следећих критеријума:

      1) просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику;

      2) намена посебног или самосталног дела зграде;

      3)  трошкови текућег одржања лифта, за зграде које имају лифт.

      4) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде износи 6.

       У случају да је једно лице власник више посебних делова, укључујући и гражу, гаражно место или гаражни бокс, за сваки такав посебни део се плаћају трошкови одржавања у складу са законом којим се уређује област становања и одржавања стамбених зграда.

Члан 6. 

          Применом критеријума из члана 5. став 3. ове Одлуке и  прописаног обрасца, утврђује се минималан износ издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграда по метру квадратном месечно и то: 

1.минимална висина издвајања на име текућег одржавања за стан и пословни простор, као посебни  део зграде, где је минимални износ     

 

Р. Бр.

Тип зграде

по стану и пословном простору у дин

1.

за зграде без лифта

217,87

2.

за зграде са лифтом

283,23


2.минимална висина издвајања на име трошкова  текућег одржавања  за гараже, гаражне места и гаражне боксове, као  посебни део зграде  Цто)
 

 

Р.Бр.

Тип гараже

по гаражи, гаражном месту и гаражном боксу у дин

1.

гараже

130,72

2.

гаражна места и гаражни боксови

87,15


Напомена
: Просечна нето зарада за период  I-XII 2016. годину је 36.311,00 динара

Извор, РЗС Републике Србије 

Коефицијент јединице локалне самоуправе (Кјлс) узет као најнижи који је прописан за станове, пословни простор, гараже, гаражни бокс и гаражно место и износи 6.

Члан 7. 

           Трошкови за текуће одржавање зграде за самостални део зграде се утврђује применом критеријума за утврђивање минималне висине износа за трошкове текућег одржавања за гаражу.

Висина износа накнаде у случају принудно постављеног принудног управника 

Члан 8. 

           Висина износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног принудног управника представља месечни износ  утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде.

          Износ накнаде коју власници посебних делова зграде плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника  утврђује се применом следећих критеријума:

1)      просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику;

2)      укупан број посебних и самосталних делова зграде;

        3) намена посебног дела зграде.

        4) коефицијент јединице локалне самоуправе који не може бити нижи од 8. 

1.минимална  висина износа  накнаде за постављеног принудног управника за управљање становума и пословним просторима (Цу)

Р.Бр.

Зграде по броју стамбених јединица

по стану и пословном простору у дин.

1.

за зграде које имају до 8  посебних делова

145,24

2.

за зграде које имају од 8 -30 посебних делова

174,29

3.

за зграде које имају више  од 30 посебних делова

203,34


2.минимална  висина износа  накнаде за постављеног принудног управника  за управљање за гаражу, гаражно место и гаражни бокс (Цу)
 

 

Р.Бр.

Тип гараже

по гаражи, гаражном месту и гаражном боксу у дин.

1

за гаражу и гаражни бокс

29,05

2

за гаражно место

58,1


Напомена
: Просечна нето зарада за период  I-XII 2016. годину је 36.311,00 динара

Извор, РЗС Републике Србије

Коефицијент јединице локалне самоуправе (Кјлс) узет као најнижи који је прописан  и износи 8. 

Члан 9. 

            Минимални износи издвајања за текуће и инвестиционо одржавање, као и минимлни износ за принудно постављеног управника из ове Одлуке,  усклађаваће се сваке године у зависности од кретања просечне нето зараде на годишњем нивоу на територији општине Мали Зворник, а према објављним званичним подацима Републичког завода за статистику. 

Члан 10. 

              Овом Одлуком утврђени су минимални износи који се обавезно издвајају у  свакој стамбеној заједници за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграда за стан и пословни простор, за гараже и самосталне делове зграда, за гаражне боксове и гаражна места, као и за принудно постављеног професионалног управника.

            Стамбене заједнице могу  својом Одлуком да утврде и више износе за намене из ове Одлуке.

Члан 11. 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Мали Зворник „. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

Број: 06- 2524                                                 ПРЕДСЕДНИК

Дана, 22.12.2017.год.                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мали Зворник                                    Радован Тадић, дипл.правник

 

 О б р а з л о ж е њ е

 

ПРАВНИ ОСНОВ: 

Правни основ за доношење Одлуке о  утврђивању минималног износа издвајања  за текуће и инвестиционо одржавање заједнички делова зграде и накнаде за рад принудно постављеног професионалногуправника садржан је у  члану 2. и члану 61. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016), одредбама Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде  („Службени гласник РС“ број:101/2017и члану 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 5/15-пречишћен текст).

Чланом 61. Закона о становању и одржавању зграда одређено је, да у циљу остваривања јавног интереса у области одрживог развоја становања, јединица локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде који плаћају власници посебних делова у случају принудног постављења професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде.

Правилником о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде прописани су критеријуми за утврђивање минималног износа који одређује једница локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда.

 

ЦИЉ ДОНОШЕЊА: 

Циљ доношења Одлуке о утврђивању минималног износа издвајања  за текуће и инвестиционо одржавање заједнички делова зграде и накнаде за рад принудно постављеног професионалногуправника је у  испуњавање законске обавезе Општине као јединице локалне самоуправе,а која је прописана у члану 2. и члану  61. Закона о становању („Службени гласник РС“ број 104/2016).

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

За спровођење ове Одлуке није потребно обезбеђење посебних средстава у буџету општине Мали Зворник.

 

                                                ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ

                                             ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК