Република Србија
Општина Мали Зворник
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Број:06-1394/2016-15
Датум:11.08.2016. године
Мали Зворник

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-1394 од 20.07.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 10.08.2016. године, донела је 

ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ 

I 

     УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2016. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр:06-1394 од 20.07.2016. године, из средстава буџета општине Мали Зворник за 2016. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу следећим послодавцима:   

 1. ERM-PLUS d.o.o, Mali Zvornik, ПИБ 108810282, чији је захтев заведен под  бројем 06-1394/2016-1 од 22.07.2016. године Број радних места:2 
 2. Самостална угоститељско-занатска радња „САРА“, Дражен Ерић, предузетник, М. Зворник, ПИБ 102698731, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/2 од 28.07.2016. године Број радних места:2
 3. Занатска радња за изградњу стамбених и нестамбених зграда „ЈЕМ-КА“, Ратко Крсмановић, предузетник, М. Зворник, ПИБ 108386795, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/3 од 29.07.2016. године Број радних места:4 
 4. „ВИДАКОВИЋ СИСТЕМ ПЛУС“д.о.о М. Зворник, ПИБ 106614728, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/4 од 29.07.2016. године. Број радних места:10 
 5. Самостална угоститељска радња „РИО“, Симић Драгољуб, предузетник, Велика Река, Мали Зворник, ПИБ 101363171, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/5 од 01.08.2016. године. Број радних места:2 
 6. Занатско услужно трговинска радња „АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ“ Доња Борина, Грујо Крсмановић, предузетник, ПИБ 102271874 чији је захтев заведен под бројем 06—1394/6 од 02.08.2016. године. Број радних места:2 
 7. Занатско трговинска радња за поправку машина „НИКОЛИЋ СТИХЛ“, Драгорад Николић, предузетник Велика Река, Мали Зворник, ПИБ 108666517, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/7 од 03.08.2016. године. Број радних места:2
 8.  Самостална угоститељска радња “ НОВИ МОСТА ДА“ Данило Аћимовић, предузетник, Мали Зворник, ПИБ 107495124 чији је захтев заведен под бројем 06—1394/8 од 03.08.2016. године. Број радних места:2 
 9. Самостална трговинска-занатска радња “ ЖАРКОВИЋИ“, Михајло Несторовић, предузетник, Радаљ, Мали Зворник, ПИБ 101362451, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/9 од 03.08.2016. године. Број радних места:5 
 10. Самостална занатска трговинско угоститељска радња „Б&Ш „, Бојана Томић, предузетник, ПИБ 101363673, Мали Зворник, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/10 од 03.08.2016. године. Број радних места:3 
 11. Самостална трговинска радња  “ НЕГО „, Биљана Гајић, предузетник, Доња Борина, ПИБ 101363552, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/11 од 03.08.2016. године. Број радних места:3 
 12. Угоститељска радња „ДРИНСКИ ВАЛОВИ „, Горан Јанковић, предузетник, Мали Зворник, ПИБ 107972056, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/12 од 03.08.2016. године. Број радних места:2 
 13. INFOFIN d.o.o Loznica-Ogranak ROYAL DRINA Mali Zvornik, ПИБ 105920040, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/13 од 03.08.2016. године. Број радних места:2 
 14. “ WOLF“ K. D. Лозница, Огранак бр.1 Радаљ, ПИБ 103771774, чији је захтев заведен под бројем 06—1394/14 од 05.08.2016. године. Број радних места:2

II 

Председник општине Мали Зворник и подносилац захтева закључују уговор којим се ближе уређују међусобна права и обавезе и на основу кога ће се вршити исплата субвенције.

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на сајту општине www.opstinamalizvornik.rs и на огласној табли општине М. Зворник. 

IV 

Одлуку доставити:Подносиоцима захтева, Председнику општине, Начелнику Општинске управе и архиви.

Образложење

        На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години бр:06-1394 од 20.07.2016. године,  који је објављен дана 20.07.2016. године на огласној табли општине Мали Зворник и на сајту општине, а који је био отворен 15 дана од дана објављивања, благовремено се јавило укупно 14 послодаваца, и то:ERM-PLUS d.o.o, Mali Zvornik, Самостална угоститељско-занатска радња „САРА“, Дражен Ерић, предузетник, М. Зворник, Занатска радња за изградњу стамбених и нестамбених зграда „ЈЕМ-КА“, Ратко Крсмановић, предузетник, М. Зворник, „ВИДАКОВИЋ СИСТЕМ ПЛУС“д.о.о М. Зворник, Самостална угоститељска радња „РИО“, Симић Драгољуб, предузетник, Велика Река, Мали Зворник, Занатско услужно трговинска радња „АУТОСЕРВИС КРСМАНОВИЋ“ Доња Борина, Грујо Крсмановић, предузетник, Занатско трговинска радња за поправку машина „НИКОЛИЋ СТИХЛ“, Драгорад Николић, предузетник Велика Река, Самостална угоститељска радња “ НОВИ МОСТА ДА“ Данило Аћимовић, предузетник, Мали Зворник, Самостална трговинска-занатска радња “ ЖАРКОВИЋИ“, Михајло Несторовић, предузетник, Радаљ, Мали Зворник, Самостална занатска трговинско угоститељска радња „Б&Ш „, Бојана Томић, предузетник, ПИБ 101363673, Мали Зворник, Самостална трговинска радња  “ НЕГО „, Биљана Гајић, предузетник, Доња Борина, Угоститељска радња „ДРИНСКИ ВАЛОВИ „, Горан Јанковић, предузетник, Мали Зворник, INFOFIN d.o.o Loznica-Ogranak ROYAL DRINA Mali Zvornik, “ WOLF“ K. D. Лозница, Огранак бр.1 Радаљ.

       Разматрањем поднетих захтева, односно провером испуњености услова Јавног позива и приложене документације, утврђено је да су сви подносиоци захтева у року поднели целокупну тражену документацију која је потпуна и да сви испуњавају услове  из тачака 2. и 3. Јавног позива, те је на основу напред наведеног донета  Одлука о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места у 2016. години.

                                                                           

                                                            Председник Комисије
                                                              Весна Илић, с. р.

Одлука о додели субвенција>>>