Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општина Мали Зворник
Комисија за реализацију Локалног акционог
 плана запошљавања за 2017. годину
-Програм доделе субвенција послодавцима
за отварање нових радних места
Број: 06-2451/2017-2
Датум: 27.12.2017. године
М а л и  З в о р н и к 

         У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник усвојеним Одлуком о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447 од 22.12.2016. године и Одлуке о усвајању Исправке текста локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, бр. 06-2447/2016-3 од 17.03.2017. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-2451 од 15.12.2017. године, Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник бр: 06-613 од 14.04.2017. године, на седници одржаној дана 26.12.2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2017. ГОДИНИ 

I 

     УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука о додели субвенција за отварање нових радних места  у 2017. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр: 06-2451 од 15.12.2017. године из средстава буџета општине Мали Зворник за 2017. годину у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу, следећим послодавцима:

 1.     BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD OGRANAK BAUWIN DECOR MALI ZVORNIK, седиште: Брасина бб, Мали Зворник- чији је захтев заведен  под бројем 06-2451/1 од 22.12.2017. године, ПИБ: 108882961, мат.бр.21086665, законски заступник Јасмин Куртановић 

                                                                                                             Број радних места: 16

 II

      Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање нових радних места дужан је да закључи Уговор о раду са незапосленим лицем најдаље до 28.02.2018. године и да општини Мали Зворник достави доказ о закљученом Уговору о раду са незапосленим лицем, Уверење Националне службе за запошљавање да је био пријављен на евиденцију лица која траже запослење непосредно до пријаве у радни однос по онову субвенције, очитану личну карту и пријаву незапосленог лица на обавезно пензионо и социјално осигурање (М-образац). 

         Председник општине Мали Зворник и послодавац-подносиоц захтева који је остварио право на субвенцију и којем су одобрена средства,  закључиће Уговор о додели субвенција за отварање нових радних места у 2017. години којим се ближе уређују међусобна права и обавезе у вези реализације мере. 

III 

       Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема исте.

IV 

     Одлуку доставити: Подносиоцима захтева, председнику општине, начелнику Општинске управе и архиви.

 

Образложење 

        На Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2017. години, бр: 06-2451 од 15.12.2017. године, који је био отворен 8 дана од дана објављивања 15.12.2017. године на сајту општине Мали Зворник и на  огласној табли Општинске управе општине Мали Зворник, благовремено се јавио један послодавац, и то: BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD OGRANAK BAUWIN DECOR MALI ZVORNIK, седиште: Брасина бб, Мали Зворник.

       Разматрањем благовремено поднетог захтева, односно провером испуњености услова Јавног позива и приложене конкурсне документације, утврђено је да подносилац захтева испуњава услове предвиђене Јавним позивом те је на основу напред наведеног донета Одлука о додели субвенција послодавцима за отварање нових радних места у 2017. години.                                                                

                                      Комисија за доделу субвенција послодавцима
                                                   за отварање нових радних места
                                                             Весна Илић, с.р.