Na osnovu člana 6. st. 5. do 7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US ,47/2013 i 68/14) i člana 68. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik broj: 5/15-prečišćen tekst) i člana 2. Odluke o Opštinskom veću opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ broj 3/09 i 2/14), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana 27.11.2015.. godine, donosi 

REŠENJE

O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU I REŠENJE O ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2015.GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI  NA TERITORIJI  OPŠTINE MALI ZVORNIK

 Član 1.

Ovim rešenjima utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Mali Zvornik i određuju se prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni na teritoriji opštine Mali Zvornik. 

Član 2.

Na teritoriji opštine Mali Zvornik određeno je tri zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Mali Zvornik, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, i to: Zona 1, Zona 2 i Zona 3, s tim da je utvrđeno da je Zona 1 najopremljenija zona.

Prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji opštine Mali Zvornik iznose:

 

Grupe nepokretnosti

Naziv zone

Zona 1-najopremljenija zona

Zona 2

Zona 3

1. Građevinsko zemljište

/

/

/

2. Poljoprivredno zemljište

/

/

113,48

3. Šumsko zemljište

             42,36

        42,36  

42,36

4. Stanovi

39.403,06

/

13.600,00

5. Kuće za stanovanje

/

/

14.227,45

6. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe

za obavljanje delatnosti

/

/

24.400,00

7. Garaže i garažna mesta

/

/

4.800,00

Član 3.

Određuju se prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2015.godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni na teritoriji opštine Mali Zvornik:

 

– građevinsko zemljište…………………………………………….. 866,00

– poljoprivredno zemljište………………………………………… 625,00

– stan ………………………………………………………………… 41.119,93

– kuće za stanovanje………………………………………………. 30.000,00

– poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni)

   građevinski objekti koji služe

   za obavljanje delatnosti……………………………………… 39.000,00

– garaža  i garažna mesta………………………………………. 12.500,00 

Član 4.

Ova rešenja objaviti u Službenom listu opštine Mali Zvornik i na internet strani opštine Mali Zvornik.

Član 5.

Ova rešenja će se primenjivati od 01. januara 2016. godine.  

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALI ZVORNIK 

Broj: 06-2329
Dana:27.11.2015.godine
U Malom Zvorniku                           

                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                               I OPŠTINSKOG VEĆA

                                                              Zoran Jevtić,s.r.

 

 

 

              Na osnovu člana 8. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012,99/2013 i 125/2014), člana 11. i 38b Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US , 47/2013 i 68/14), i člana 37. Statuta opštine Mali Zvornik (“Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj 5/15-prečišćen tekst), Skupština opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 27.11.2015. godine, donela je 

ODLUKU
O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU
U OPŠTINI MALI ZVORNIK 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se stope poreza na imovinu na prava na nepokretnostima na teritoriji opštine Mali Zvornik. 

Član 2.

Stope poreza na imovinu iznose:

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige – 0,4%;
2) na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige – 0,00%;
3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu: 

Na poresku osnovicu

Plaća se na ime poreza

1) do 10.000.000 dinara

0,4 %

2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara

Porez iz podtačke 1) + 0,6 % na iznos preko 10.000.000 dinara

3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

Porez iz podtačke 2) + 1,0 % na iznos preko 25.000.000 dinara

4) preko 50.000.000 dinara

Porez iz podtačke 3) + 2,0 % na iznos preko 50.000.000 dinara

 Član 3.

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza na imovinu vrši se u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu. 

Član 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini stope poreza na imovinu broj 06-1656 od 27.11.2013. godine (“Sl. list opštine Mali Zvornik“, broj 8/13). 

Ovu odluku objaviti na internet strani opštine Mali Zvornik. 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali Zvornik, a primenjuje se od 01. januara 2016. godine. 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK

Broj: 06 -2331                                                                                                                    PREDSEDNIK
Dana:27.11.2015.                                                                                      
                 SKUPŠTINEOPŠTINE
Mali Zvornik                                                                                                                 Borivoje Radić, s.r.

                                                            

OBRAZLOŽENJE

U članu 36. zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisana je obaveza jedinicama lokalne samouprave da najkasnije do 30. novembra 2015. godine , za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu od 01.01.2016. godine objave između ostalog i Odluku o stopama poreza na imovinu.

Novina je što se ovom Odlukom propisuje stopa 0,00% na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige.

Na visinu poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište od uticaja je ne samo visina poreske osnovice, već i stopa po kojoj se utvrđuje porez. Imajući u vidu da je u nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave da propiše stope poreza na imovinu do visine poreskih stopa utvrđenih članom 11.Zakona o porezima na imovinu („Sl.glasnik RS“ br.26/01…68/14), skupština jedinice lokalne samouprave ovlašćena je da propisivanjem odgovarajuće poreske stope za zemljište(obveznika koji vode i obveznika koji ne vode poslovne knjige) odredi optimalno poresko opterećenje za to zemljište po osnovu poreza na imovinu.

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 11. stav 1.tačka 1) i 2) Zakona o porezima na imovinu kojim je određeno da stope poreza na imovinu iznose:

1) na prava na nepokretnostima poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige –do 0,40%

2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige-do 0,30%

Imajući u vidu tešku situaciju u poljoprivredi i podsticajne mere koje preduzimaju drugi državni organi, smatramo opravdanim donošenje Odluke kojom se  propisuje stopa 0,00% na prava na zemljištu obveznika koji ne vodi poslovne knjige, kao doprinos opštine Mali Zvornik ublažavanju posledica krize u ovoj oblasti.

Za sprovođenje ove Odluke nisu potrebna finansijska sredstva. 

OPŠTINSKA UPRAVA

 

 

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu>>>

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Mali Zvornik>>>