На основу  члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ број 03/22), Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  на територији општине Мали Зворник, број 06-952/2 од 04.07.2022. године и Предлога коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Мали Зворник, сачињене од стране Комисије за реализацију мера енергетске санације од 16.08.2022. године, Председник општине Мали Зворник, дана  23.08.2022. године, доноси 

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

I

Утврђује се Одлука о избору директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине Мали Зворник, по следећој мери и на следећи начин: 

Мера 1- Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW.

Редни број Назив привредног субјекта Седиште Укупан број бодова
1. „HOMNET“ DOO ЛОЗНИЦА Бранка Радичевића 3
15300 Лозница
65

II

Одлука ће бити објављена на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник. 

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 21. став 5. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22 („Службени лист општине Мали Зворник“ број 03/22), учесници конкурса имали су право приговора Комисији за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) на прелиминарну листу директних корисника, у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник. На прелиминарну листу директних корисника није било поднетих приговора.

Након спроведеног поступка, а у складу са чланом 21. став 7. Правилника, Комисија је сачинила Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исту доставила председнику општине.

Прихватајући предлог Комисије, Председник општине Мали Зворник донео је Одлуку као у диспозитиву.

Председник општине
Зоран Јевтић, с.р.  

Одлука