У Малом Зворнику је у четвртак, 10. фебруара, одржана 14. редовна седница Скупштине општине.

Одборници локалног парламента овом приликом изјаснили су се о укупно 23 тачке дневног реда.

Седницом је председавао Радован Тадић, председник Скупштине општине Мали Зворник, који је на почетку заседања констатовао да седници присуствује 25 од укупно 29 одборника, који чине локални парламент, те да Скупштина има услове да пуноважно ради и одлучује.

Након усвајања записника са претходне седнице, размотрен је и усвојен предлог Одлуке о првим изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину.

Предлог ребаланса буџета детаљно је образложио председник општине, Зоран Јевтић, наводећи, између осталог, да су, изменама и допунама наведене одлуке, приходи и примања буџета за текућу годину планирани у укупном износу од од 642.195.000 динара, а расходи и издаци у износу од 782.247.000 динара.

Према његовим речима, буџетски дефицит у износу од 140.052.000 динара биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године, у износу од 132.552.000 динара и примања од продаје финансијске имовине, у износу од 7.500.000 динара.

Јевтић је рекао и да је ускоро могућ нови ребаланс буџета, ради опредељивања средстава за суфинансирање пројеката подржаних од Републике Србије, будући да су у министарствима актуелни многи конкурси, да општина намерава да аплицира и очекује да добије средства за реализацију више различитих пројекaта.

Он је закључио да без подршке државе не би била изводљива ни трећина оног што је у општини до сада урађено, истакавши да верује да ће на исти начин и у текућој години у Мали Зворник стићи значајна новчана средства.

Он је набројао неке од пројеката за чије финансирање ће општина конкурисати код надлежних министарстава и најавио да ће за следећу седницу Слупштине општине бити припремљена детаљна информација о томе.

Међу пројектима који су спремни за конкурисање Јевтић је навео побољшање енергетске ефикасности зграде општине, код Министартсва за државну управу и локалну самоуправу; енергетска санација породичних кућа, стамбених зграда и станова, код Министарства енергетике, при чему је рекао да ће овог пута општина конкурисати тако да средства за ову намену обезбеди и за стамбене зграде, што у протеклој години није био случај.

Општина намерва да конкурише и за средства за регулацију речног корита у Доњој Борини, код Министарства заштите животне средине, од којег очекује и средства за санацију дивљих депонија и увођење видео надзора, у циљу спречавања неадекватног одлагања отпада, као и увођење система за дојаву комуналних проблема надлежним републичким и локалним инспекцијама.

Намера руководства општине је да конкурише за средства подршке и код Министарства за недовољно развијена подручја, преко којег је у претходној години обезбеђен камион смећар за ЈКП „Дрина“, као и код Кабинета министра за иновације и технолошки развој за подршку раду Центра за иновације, швајцарске организације Хелветас за рад пописивача на побољшању наплате пореза на имовину и реконструкцију крова на Прешколској установи „Црвенкапа“, док је за радове на реконструкцији дела Основне школе „Никола Тесла“ у Великој Реци и наставак уређења Подземног града Карађорђевића локална самоуправа већ конкурисла код надлежних министарстава.

Председник општине Мали Зворник информисао је одборнике и о томе да Дом здравља од ресорног министарства очекује да ускоро добије нови санитет, а од Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања дигитални рендген.

Он је навео да је почетком текуће године од Републике Србије добијено 35.000.000 динара за санацију моста у Доњој Трешници, оштећеног у поплавама, додајући да општина за ову намену намерава да из сопственог буџета издвоји око 12.000.000 динара.

Након приходовне стране у буџету, Јевтић је образложио и планиране расходе и разлоге за одређене корекције претходно планираних средстава у овом делу буџета.

Он је, између осталог, навео да су значајна новчана средства предвиђена за уређење локалне путне мреже, које подразумева асфалтирање, бетонирање, поправку путева, крпљње ударних рупа и санацију клизишта у Првомајској улици, за шта је укупно опредељено око 92.000.000 динара.

Према Јевтићевим речима, буџетска резерва смањена је са 11.000.000 на 5.000.000 динара.

Из средстава за саобраћај и саобраћајну инфраструктуру предвиђена је куповина возила неоходног за унапређење рада Полицијске управе у Шапцу, у вредности од око 2.000.000 динара.

 За област комуналне делатности предвиђено је око 49.000.000, у оквиру чега је, између осталог, предвиђено субвенционисано финансирање трошкова комуналних услуга породицама са непокретним члановима породице, те набавка новог броја контејнера за одлагање отпада, у склопу припрема за будући транспорт смећа на регионалну депонију у Убу, које укључују едукацију грађана о претходној обавезној селекцији отпада и унапређење спремности за рад ЈКП „Дрина“, уз набавку неопходне нове опреме, машина и побољшање возног парка.

Издвајањима за комуналну делатност, општина ће омогућити стабилност цена услуга водоснабдевања и грејања за грађане и привреду и помоћи изградњу новог топловода, у условима кредитне задужености ЈКП“Дрина“, те набавку водомера ради спречавања губитака воде на мрежи, као и финалне активности у склопу пуштања у рад новог водовода у Доњој Трешници ка Цулинама и завршетка радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Доњој Трешници.

Предвиђени су и нови радови на уређењу јавне расвете, уз увођење осветљења на деоницама на којима га тренутно нема, за шта ће бити коришћене постојеће живине сијалице, које су демонтиране на местима на којима је постављано ново ЛЕД осветљење.

Јевтић је, између осталог, рекао и то да су од Дирекције за имовину Републике Србије затражена идејна решења за уређење центра Малог Зворника, пијаце и плаже, у складу с чим ће за радове бити предвиђена неопходна новчана средства у буџету.

У наставку заседања локалног парламента у Малом Зворнику одборници су размотрили и усвојили Средњорочни план развоја општине, за период од 2022. до 2024. године, израђен по први пут, у складу са Уредбом Владе Републике Србије о методологији за израду средњорочних планова, којом је прописана обавезна форма и садржина документа.

Средњорочни план, који се ослања на већ усвојени План развоја општине и одлуку о буџету за текућу годину и који у наведеном периоду предвиђа и детаљно дефинише реализацију низа различитих пројеката у циљу одрживог развоја локалне заједнице, образложио је сарадник Општинске управе и координатор Координационог тела за израду Средњорочног плана, Борис Катић, наводећи да је урађен уз подршку Пројекта „Јавне и приватне финансије за развој – обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Републици Србији”, који се финансира из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (СловакАид) и спроводи уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП), који реализује Стална конференција градова и општина (СKГО).

Израда Средњорочног плана је континуиран процес који започиње припремама одлуке о буџету за наредну годину.

Доноси се сваке године за наредне три године и усаглашава са донетим одлукама о изменама и допунама одлуке о буџету, а ослања на већ усвојени План развоја општине и одлуку о буџету за текућу годину.

На седници Скупштине општине Мали Зворник у четвртак, 10. фебруара, усвојен је и предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету “Црвене

стене“ у катастарској општини Будишић, као и предлог одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за површински коп на локалитету “Црвене стене“ у КО Будишић.

Предлог закључка о усвајању Извештаја о раду општинског Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2021. године, са освртом на поступање и активности Штаба у погледу борбе против епидемије заразне болести Ковид – 19, акције имунизације становништва против ове болести, као и током две ванредне ситуације у протеклој години, уведене услед пораста броја инфицираних вирусом корона и због обилних снежних падавина, прекида у испоруци струје и одвијању саобраћаја усвојен је од стране одборника, као и предлог закључка о усвајању годишњег Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник за 2022. годину, након краћег образложења докумената од стране члана Штаба Драгана Ракића задуженог за послове планирања одбране.

У Извештају о раду Штаба за вантредне ситуације у 2021. години, између осталог, наведено је да је Штаб у протеклој години одржао укупно 5 редовних и 11 ванредних седница, од чега 7 телефонских, те да је донео 6 одлука, 21 закључак, 6 наредби и 5 препорука.

План рада Штаба за ванредне ситуације у Малом Зворнику за 2022. годину утврђен је у складу са надлежностима и законским обавезама, по кварталима, у укупно 36 тачака, са прецизно дефинисамним задацима и роковима за реализацију.

Усвајањем предлога Одлуке о додели текуће и капиталне субвенције ЈКП “Дрина“ Мали Зворник, у укупном износу од 51.000.000 динара, који је образложио руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Мали Зворник, Милан Јевтић, одобрено је опремање комуналног предузећа новим машинама, набавка новог камиона, контејнера за одлагање смећа, као и за изградњу новог топловода.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник у наставку заседања размотрили су и подржали Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник о усвајању, измени и допуни Програма пословања за 2022. годину, као и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник о усвајању измена Посебног програма коришћења средстава и субвенција из буџета општине за 2022. годину.

Усвајањем предлога Одлуке о изменама и допунама одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, нови заменик председника општине, Милисав Деспотовић, постао је заменик команданта Штаба, а недавно именовани вршилац дужности директора ЈКП „Дрина“, Звонко Цвијић, члан Штаба.

Скупштина општине Мали Зворник на 14. редовној седници у четвртак, између осталог, донела је Одлуку о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга, којом се одређује начин изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних услуга. 

Локални парламент у Малом Зворнику подржао је овом приликом и предложени Програм отуђења, прибављања и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Мали Зворник за 2022. годину, као и предлог Одлуке о улагању права својине на покретној ствари у јавној својини општине Мали Зворник на теретном возилу камион за прикупљање отпада у својину јавног комуналног предузећа “Дрина“ Мали Зворник, без накнаде.

Доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП “Дрина“ Мали Зворник покренута је процедура за избор руководиоца овог предузећа.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора овог предузећа биће објављен у Службеном гласнику Републике Србије, Службеном листу општине Мали Зворник, дневном листу „Информер“ и на званичној интернет страници општине Мали Зворник, www.malizvornik.ls.gov.rs, одлучено је на седници.

На предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, донет је предлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова управних и надзорних одбора установа и организација чији је оснивач Скупштина општине, како би председници управних одбора, по основу сложености и обим послова и веће одговорности, имали већу надокнаду за рад по одржаној седници од чланова управних одбора.

У наставку седнице, одборници су подржали предлог Решења о давању сагласности на одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације општине Мали Зворник.

У складу са новим Законом о локалним изборима, који је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, усвојен је предлог Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Мали Зворник у сталном саставу.

На 14. редовном заседању Скупштине општине Мали Зворник, одборници локалног парламента усвојили су и предлог Решења о образовању комисије за планове општине Мали Зворник, предлог Решења о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, те предлог Решења о разрешењу два члана школског одбора Основне школе “Бранко Радичевић“ Мали Зворник и именовању нова два члана.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић