Редовна 23. седница Скупштине општине Мали Зворник одржана је у понедељак, 29. маја.

На дневном реду заседања локалног парламента овог пута нашло се 20 тачака.

Седница је почела минутом ћутања у знак одавања поште настрадалима у масовним убиствима у Београду и околини Младеновца, 03. и 04. маја.

Прва тачка коју су одборници размотрили и подржали био је предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2022. годину.

 Предложену одлуку претходно је образложио Милан Јевтић, руководилац Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности Општинске управе Мали Зворник, наводећи, између осталог, да су укупно остварени приходи и примања буџета, са пренетим и неутрошеним средствима из ранијих година, за 2022. годину утврђени у износу од 731.782.610 динара, а расходи и издаци у износу од 690.959.920 динара.

Према његовим речима, вишак прихода и примања, у износу од 40.822.690 динара, пренет је у 2023. годину и биће распоређен за намене у складу са Одлуком о буџету општине Мали Зворник.

Текући приходи утврђени су у укупном износу од 595.325.000 динара.

 Приходи од продаје нефинансијске имовине износе 97.787 динара, док приходи од продаје финансијске имовине износе 3.807.379 динара.

Пренета неутрошена средства из ранијих година износе укупно 132.552.237 динара.

У оквиру дискусије о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2022. годину председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да су за Мали Зворник веома значајна средства која преко различитих пројеката добија од Републике Србије и осталих донатора и да би без тога буџет био довољан само за исплату зарада и редовне трошкове.

Он је истакао да су сва улагања и инвестиције у Малом Зворнику омогућена углавном средствима које даје држава, те да су запослени у Општинској управи, као и у установама на подручју општине, задужени да прате све јавне позиве министарстава, као и страних донатора и да конкуришу, како би обезбедили што више средстава за различите пројектне активности.

У наставку заседања Скупштине општине Мали Зворник усвојени су: предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу и уређење туристичко рекреативне зоне од подвожњака – скретање за Петковиће до скретања за Крстиће у Доњој Борини и предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ у укупној дужини од 9544 метара и ширини појаса 20 метара, са изградњом црпних станица за сваки засеок.

Нацрте поменутих одлука образложио је руководилац Одељења урбанизма општине Мали Зворник, Зоран Бркић, рекавши да је приликом израде планова поштована законска процедура, те да се доношењем одлука о усвајању ових докумената стварају услови за решавње имовинских односа и пројектовање.

Циљ израде Плана детаљне регулације за изградњу мреже водоснабдевања треће висинске зоне насеља Радаљ је омогућавање изградње цевовода са пратећим надземним објектима, као и подизање опште развијености територије, повећање стандарда и квалитета живота становништва.

Документ предвиђа изградњу трасе цевовода, 4 црпне станице и приступних путева.

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 23. редовној седници усвојили су и предлог Одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Мали Зворник, као и предлог Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за измену и допуну Просторног плана општине Мали Зворник.

И ове предлоге претходно је образложио руководилац Одељења урбанизма општине Мали Зворник, Зоран Бркић, наводећи да је циљ других измена и допуна Просторног плана општине Мали Зворник стварање услова за равномернију територијалну поделу активности и садржаја на руралном подручју.

Измене и допуне поменуте одлуке тичу се, између осталог, потребе за спровођењем основних геолошких истраживања око Радаљског језера, ради утврђивања могућности стварања нове грађевинске зоне, у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима.

Односе се и на корекцију грађевинског подручја, промене начина коришћења и усклађивање инфраструктурних коридора и заштитних зона уз водотокове, државне путеве и остале инфраструктуре, проширење гробаља са дефинисањем приступних путева, усклађивање локалних некатегорисаних путева са фактичким стањем и дефинисање инфраструктурних коридора преко парцела у приватном власништву, имплементацију планова детаљних регулација, урађених у периоду од 2012. до 2023. године, а посебно на планове детаљних регулација који се раде у оквиру пројекта „Чиста Србија“, у смислу дефинисања положаја постројења з апречишћавање отпадних вода (ППОВ) за свако насеље у општини Мали Зворник, као и положаја примарне фекалне канализације.

Бркић је истакао да је део новца потребног за израду Просторног плана обезбеђен преко јавног конкурса Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

У оквиру дискусије о предложеним одлукама везаним за израду планске документације, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да локална самоуправа веома много улаже у израду планских аката, јер, како је навео, плански документи представљају основ за рад и без њих није могућа реализација ниједног пројекта. 

На сугестију одборника Социјалистиче партије Србије, Милоша Милића, да локална самоуправа треба више да се фокусира на реализацију конкретних активности по пројектима за које поседује неопходну документацију, него да се бави израдом нових пројекта, јер грађани не осећају и не виде колико је скуп и често мукотрпан посао прибављања различитих дозвола и сагласности и више признају и цене чак и најмањи рад на терену, те да треба ојачати службу урбанизма и више улагати у инфраструктуру, Јевтић је одговорио осврнувши се на искуства која потврђују да процес припреме неопходне техничке документације може да траје и по неколико година, сталну потребу за ревидирањем и допуњавањем пројеката, како би остали актуелни и употребљиви, као и на недостатак стручних кадрова, закључивши да све то скупа веома много утиче на коначни резултат, односно ефикасност рада у овој области.

У наставку заседања одборници су размотрили и подржали Извештај о раду Центра за социјални рад „Мали Зворник” за 2022. годину, Извештај о правима из социјалне заштите која се финансирају из буџета општине за 2022. годину и Програм рада ове установе за 2023. годину.

Документе је образложила директорка, Биљана Којић, наводећи детаљно реализоване активности, као и послове предвиђене у текућој години.

Она је навела да се број корисника посебног права на новчану социјалну помоћ смањио у прошлој години, са 1221 на 1132 корисника, услед већег запослења, али да се нажалост поново очекује пораст броја корисника, услед економске кризе изазване споља.

Којић је рекла и то да је примећен пораст броја развода, посебно тешких развода, где се родитељи споре око вршења родитељског права, те да је у прошлој години у општини Мали Зворник евидентирано 27 оваквих случајева.

Говорећи о програму рада Центра за социјални рад за текућу годину, истакла је да се ова установа дигитализује, модернизујући свој рад, те да је у примени нов информациони систем, захваљујући којем ће многи документи из делокруга социјалне заштите бити лакше и брже доступни грађанима, те да надлежно министарство у оквиру система сваког момента има увид у оно што раде центри за социјални рад на локалу, као и да је у примени социјална карта, са подацима о корисницима, које центри раније нису поседовали, као што су подаци о приходима и некретнинама који су, како је навела, значајни за одлучивање о додели социјалне помоћи.

Она је информисала одборнике да предстоји рад на решавању проблема вршњачког насиља, подсетивши да је Влада Србије основала Савет за спречавање вршњачког насиља и да ће у наредном периоду бити формирани тимови, у које ће, осим представника Центра за социјални рад, бити укључени представници образовних установа, полиције и здравствених установа, додајући да сматра да је у том смислу веома важна мултисекторска сарадња међу институцијама, као и то што је заживела национална платформа за превенцију и сузбијање насиља „Чувам те“, која укључује и децу.

Усвајањем Решења о именовању директора Центра за социјални рад „Мали Зворник, одборници локалног парламента поново су изабрали Биљану Којић за директора ове установе, потврдивши да цене њену стручност и да су задовољни њеним досадашњим радом.

Након избора на функцију директора, Којић је захвалила одборницима на подршци и поверењу које су јој поново указали.

Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину, образложио je директор, Звонко Цвијић, рекавши да је водоснабдевање у протеклој години било отежано услед губитака воде, те да је, ради решавања овог проблема, набављено и постављено 16 протокомера на водоводној мрежи.

Он је навео да су предузете и многе друге различите мере за побољшање водоснабдевања, да су постигнути одређени позитивни резултати, али да проблем још увек није у потпуности решен.

Према његовим речима, успешно је завршена реконструкција топловода у центру Малог Зворника и грејање се у протеклој сезони одвијало уредно.

Сакупљање смећа обављано је редовно.

Захваљујући набавкама возила и механизације у протеклој години, које је омогућила локална самоуправа, у циљу унпређења ефикасности рада предузећа, ЈКП „Дрина“ у протеклој години пословало је са добитком од око 20.000.000 динара.

Цвијић је известио одборнике да је Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Дрина” достављен и Агенцији за привредне регистре, као и да је предузеће добило позитиван налаз ревизора, након извршене контроле финансијског пословања у 2022. години.

На 23. седници локалног парламента од стране одборника усвојен је и Извештај ЈКП „Дрина” о реализацији Програма пословања за период од 1. јануара до 31. марта 2023. године.

Осим тога, утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању финансијског извештаја ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину, као и предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају ЈКП „Дрина” Мали Зворник за 2022. годину.

Председник Скупштине општине Радован Тадић обавестио је одборнике да је Надзорни одбор ЈКП „Дрина“ дао сагласност да се директору овог предузећа продужи радни однос од дана када би му престао мандат по основу одлуке Скупштине општине.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да је и даље незадовољан ситуацијом у погледу водоснабдевања, услед немогућности предузећа да елиминише губитке воде, због чега фактурише само око 20 посто од укупне захваћене воде.

Он је оценио да са друге стране топлана ради одлично, уз само 4 посто губитака, те да ће општина настојати да све док буде у могућности не подиже цену грејања грађанима.

Јевтић је рекао да је предузеће одлично опремљено новим средствима за рад и да очекује да сва набављена возила и механизација буду стављени у функцију.

Он је од директора овог предузећа затражио да учини напор и са осталим руководиоцима реши поменута спорна питања везана за водоснабдевање.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник усвојен је ради стварања услова за именовање заменика Општинског правобраниоца, због указане потребе, а будући да у одсуству правобраниоца, адвокатска канцеларија не може да решава сва питања из делокруга рада правобраниоца.

Одборници су подржали и предлог Одлуке о накнади услуге обиласка „Подземног града Карађорђевића” у Малом Зворнику, обиласка Хидроелектране „Зворник” и пружању услуге вожње сплавом – катамараном по Зворничком језеру.

Предложену одлуку, по којој цена обиласка Подземног града Карађорђевића по особи износи 350 динара, а хидроелектране 150 динара по особи, детаљно је образложила директорка Туристичке организације општине Мали Зворник, Марица Лукић.

Дискутујући о предлогу Одлуке о накнади услуге обиласка Подземног града Карађорђевића, председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да очекује да ће убудуће приходи од туризма бити много већи и известио одборнике о добијању донације надлежног министарства за отварње сувенирнице у Подземном граду Карађорђевића и могућностима за отварање туристичког инфо пулта у центру Малог Зворника и изградњу прилаза до археолошког локалитета „Орловине“, у случају добијања донације у оквиру Про плус програма.

Усвајањем предлога Решења о именовању директора Библиотеке „17. септембар” у Малом Зворнику, Славојка Спасеновић, дипломирани аналитичар заштите животне средине из Доње Трешњице, поново је изабрана на ову функцију, на мандатни период од 4 године.

Она је захвалила одборницима на указаном поверењу, рекавши да ће настојати да свој посао убудуће обавља још боље и квалитетније, у циљу остваривања планираних задатака.

Спасеновић је уједно обавестила одборнике да је Библиотека „17. септембар“ Мали Зворник добила на конкурсу Министарства културе Републике Србије „Градови у фокусу“ у 2023. години 10.000.000 динара за уређење галеријског простора у холу библиотеке и отварање музејске збирке у библиотеци, у којој би били изложени предмети пронађени на археолошком локалитету „Орловине“, као и остали антиквитети који сведоче о богатој историји подручја које данас заузима општина Мали Зворник.

Усвајањем предлога Решења о разрешењу члана Локалног савета за запошљавање општине Мали Зворник, Невена Крстић разрешена је дужности у поменутом савету.

За члана Локалног савета за запошљавање одборници су именовали Душицу Видаковић.

Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић